Editoriaal

Wij doen ons best... Na het geslaagde Ossendrechtbal en na de pozitieve jaarvergadering kunnen wij u onmogelijk in de steek laten!

Notulen

Zonder enige diskussie wordt onze beginselverklaring van vorig jaar aangenomen als uitgangspunt voor de groepswerking in het komende jaar:

Wij zijn een dansgroep. Met aksent op dans. In de eerste plaats dansen wij voor ons plezier. Optreden is geen hoofddoel. Wanneer we evenwel naar buiten komen willen wij dit kwalitatief sterk doen.
Met andere woorden: er is plaats bij ons voor ieder die graag plezierig en goed wil dansen en dat ook aan anderen gunt.

Dat werken aan kwaliteit gebeurt op twee manieren:

Wat de financiële kant van het werkjaar betreft. Met de viering van ons vijfentwintigjaar zwaarddans is onze kas met een kleine 35.000 bef afgeslankt naar een goeie 65.000 bef.
Onze jaaruitgaven kunnen geraamd worden voor de normale wekelijke werking op een 70.000 bef. Dit voor wat betreft zaal en muziek. Al het overige (uitnodiging vreemde groep, drukwerk, postzegels, publikrileesjions, enz...) komen daar bovenop.
Vandaar dat er volgende lidgeldregeling wordt uitgewerkt:
Lidgeld werkjaar september '94/augustus '95: 2.000 bef (toegang tot dinsdag- en donderdagavond en zwaarddans)
Lidgeld zwaarddans '95: 1.000 bef (enkel deelname aan de zwaarddans)
Studerenden betalen 1.000 bef. Dit ook wanneer zij enkel aan de zwaarddans deelnemen.
Wie geen lidgeld betaald en naar de oefenstonden komt betaalt 100 bef per oefenstonde. Hieraan zal strikt de hand gehouden worden. Nieuwe leden kunnen een drietal keren gratis komen.
Steunende leden betalen 1000 bef. Ereleden 5000 bef. Er wordt een warme oproep gedaan om te trachten zoveel mogelijk steunende en ereleden te werven.
De vraag of wij een groep zouden uitnodigen bij de zesentwintigste zwaarddansuitvoering werd pozitief beantwoord. Wie is een andere vraag!

Lange Wapper aan de dans - Straznice 1983

Renaat heeft op het huidige moment geen bruikbare relaties met traditionele groepen. Langs de andere kant willen wij het ook eerder kalmpjesaan doen. Daarom valt er een akkoord om een Engelse groep uit te nodigen. Die zijn meestal met een erg beperkt aantal dansers. Maar om eens iets anders te laten zien, zouden we een groep rapper-dancers vragen. Wie niet weet wat dat is, wel, dat zijn zwaarddansers die dansen met fleksiebele zwaard(jes), waardoor de dans héél wat akrobatischer wordt. Wij vertellen over deze dansen nog wel wat in de volgende 't Zweertdanserkes.

Een volgende punt was de vraag of wij een herhaling van onze feestavond zouden aandurven. En wanneer? Een ja volgde na enige diskussie, waarbij het entoeziasme. van de jongeren de doorslag gaf. Na heel wat over en weer geargumenteer wordt als datum einde mei vooropgesteld. Renaat neemt kontakten op met de zaal om een datum vast te leggen. Deze keer moet de zaal uitverkocht zijn!

Er wordt opnieuw overeengekomen, dat wat kledij betreft alles langs Annemie Brijs-Gerené loopt. Niemand koopt nieuwe stof zonder overleg met haar. De kledij van de jongens zal eveneens haar aandacht krijgen.

Wie herinnert zich nog de 'kleine zwaarddans". York, maar welk jaar?

Andere groepsaktiviteiten, waarvoor Mark Brijs zich zou inzetten, zijn vorig jaar, ingevolge Marks werk in het buitenland, totaal uitgebleven. Mark Van Orshoven biedt zich spontaan aan om een fietseling te organizeren. Begin alvast maar uw fiets van onder het stof te halen...

Bij de rondvraag komen volgende punten aan bod:

Uit de familie

Onze meest hartelijke gelukwensen gaan naar Gerd en Marc Hanssens, die er 25 jaar huwelijk hebben opzitten: Proficiat: doe zo voort, dan kunnen wij in 2019 voor het eerst een gouden bruiloft in de groep vieren: Met een 82-jarige Renaat...

Ook hartelijke felisitasies voor Saskia Sipido en Tom Blancke die 10 september hun bootje van de kant duwden. Wellicht vieren zij samen met Marc en Gerd hun 25 jaar

Kattebelletje

Vergeet het niet: zondag 16 oktober 1994 jaarlijks "koppen tellen" voor de zwaarddansers. Aalmoezenierstraat 66. 16.00 tot 18.00 uur.

Tuurke, ons alomgeprezen tresorierster vraagt zo mogelijk het lidgeld (1000 frankskens) mee te brengen, zodat haar rekening vlug in orde is.

Er is een optreden van de zwaarddans voorzien op 17 december. Meer nieuws daarover op 16 oktober.

Te koop

Er bestaat een prachtige foto van ons optreden met twee teams dit jaar. Wij hebben Trevor er zo een kado gedaan. Renaat belooft deze mee te brengen (vergroot 40 x 60) op het koppen tellen. Wie er zin in heeft kan ze dan bestellen.

Nazien

Wie zijn kollektie 't Zweertdanserkes wil aanvullen met ontbrekende nummers: 't is 't moment: Schrijf uw nummers op een briefke, bezorg het aan Renaat en voor zover de nummers nog beschikbaar zijn zullen zij u worden geschonken, zo gij in orde zijt met uw lidgeld... Wie eerst is, eerst aan de beurt komt.

En dan dit nog

Wij hebben de laatste tijd van diverse zijden interessante gegevens ontvangen over zwaarddansen. Vooral op het gebied van de ikonografie. Wij hopen daar in een volgend nummer op terug te komen. Renaat koestert trouwens plannen om vanaf januari Speurtocht terug nieuw leven in te blazen. Voor wie het niet weet Speurtocht was in 't Zweertdanserke een rubriek waarin oude vermeldingen van zwaarddansers werden opgespoord en kritisch onderzocht.


Redaktieadres

Renaat Van Craenenbroeck
Vleminckveld 29
2000 Antwerpen


de dansgroep - de zwaarddans - Renaat Van Craenenbroeck

inhoudstafel - hoofdmenu