EDITORIAAL

Joepie, het is zover Wij zijn aan het schrijven geraakt... Ondanks stellige beloften om regelmatig te verschijnen ligt het laatste nummer toch alweer zeven maand achter ons! De wil is goed genoeg, maar de tijd vliegt toch zo snel. Diegenen, die er voortdurend, met een heimelijk lachske naar vragen hebben overigens groot gelijk: zit de redaksie maar achter de veren!!!

TE NOTEREN !!!

Laat ons mét serjeuze dingen beginnen. Al gekeken naar de datum van de 26e editie van de zwaarddans? Nee? Wel het wordt u gemakkelijk gemaakt: de zesentwintigste editie heeft plaats op zesentwintig maart 1995!!!

En nu de kalender of de agenda er bij halen: hier gaan de data van de oefenstonden!

Het fameuze koppen tellen heeft plaats op 16 oktober 1994. Hier is iedereen aanwezig die in '95 wil meedoen...

En noteer dan de volgende data:     

27 november 1994  5 februari 1995
18 december 1994  26 februari 1995
15 januari 1995 19 maart 1995

Wij hebben met opzet de data iets meer gespreid dan vorige jaren, opdat iedereen aanwezig zou kunnen zijn. Verleden jaar waren wij met 25. Wij hopen iedereen terug te zien. Wat dan wel als gevolg zal hebben, dat wij even een stop moeten toeroepen aan het ledenaantal... Af wachten maar! Onnodig te vermelden, dat alle oefenstonden, tot nader bevel, telkens doorgaan in de Aalmoezeniersstraat 66 en wel op zondag van 16.00 uur tot 18.00 uur.

OSSENDRECHT

Drie september - zaterdagavond 20.00 uur verwachten wij u allen, met danslustige vrienden in Ossendrecht. Wij pakken onze tradisie terug op en houden er zoals destijds weer ons "Bal van de nar". In onderling overleg hebben wij besloten onze vrienden van Duinkerke uit te nodigen. Hun groep heet voortaan In de Kring en niet meer het Reuzekoor. Zij hebben entoeziast gereageerd: ze komen met een goeie twintig en wel met héél de familie. Bedoeling is dat zij bij onze mensen blijven overnachten. Wij rekenen op een brede respons van jullie. Per slot van rekening: als wij naar het buitenland trekken kunnen wij 41 deelnemers bijeen krijgen. Wij moeten dus zeker in staat zijn een twintigtal vrienden onder te brengen.

Wij rekenen deze keer eens speciaal op de goedwil van deze die nog nooit een gast logeerden. Met een beetje goeie wil en durf zijn taalproblemen makkelijk op te lossen.

En een heuse logeerkamer hoeft echt niet. Wie wil improviseert wel een beste slaapplaats. Uw gasten vragen echt geen super de lukse!!!

Meer nieuws over wat we met hen programmeren op de volgende oefenstonden. Maak alvast maar enkele vrienden warm om met ons te komen dansen op 3 september. Goede muziek verzekerd

ALGEMENE VERGADERING

De dinsdag daarop: 6 september 1994 houden wij ons algemene vergadering. Iedereen: de dinsdaggers, zowel als de zwaarddansers is welkom. Wij willen praten over de werking voor het jaar 94/95, over het te betalen lidgeld. Wie pozitieve voorstellen heeft vragen wij vriendelijk deze vooraf te bespreken met Renaat, teneinde een agenda te kunnen opstellen. De laatste jaren zit er terug vaart in de groep. Aan ieder van u om met uw inzet de groep nog beter en plezieriger te maken!

TOEKOMSTMIJMERINGEN

Ja, projekten voor de komende jaren zijn er genoeg! Met welke ideeën spelen wij? Een grote vraag daarbij is of wij volgend jaar een groep uitnodigen of niet... Als mogelijke kandidaten denken wij aan een Galicische zwaarddansgroep, uit Redondela of uit Baiona. Maar die wonen - eerlijk gezegd - ver van ons af: zo'n 2000 kilometer. Een andere mogelijkheid zijn de zwaarddansers van Überlingen aan de Bodensee in Duitsland. Hebben wij nog nooit kontakt gehad met de Galiciërs, dan is er al wel kontakt geweest met de Duitsers, toen zij in Sint-Niklaas waren. Nog een andere mogelijkheid zou zijn deze keer een Engelse "rapper-dance" groep uit te nodigen. Deze laatste gebruiken soepele zwaarden in plaats van de stijve "long-swords". Hun dans is heel wat acrobatischer dan de ons bekende Engelse zwaarddansen. Dat is zo maar een greep uit de mogelijkheden, want er zijn nog heel wat andere te bedenken... Moeilijkheid is echter, dat wij met geen van alle eigenlijk al echt in kontakt geweest zijn: dat wordt werk voor de komende jaren! Komen wij tot een uitnodiging, dan zit er misschien een wederuitnodiging in, al lijkt ons dat binnen een periode van hetzelfde jaar wel enigszins utopisch.

Wij hadden gedacht naar Frankrijk te gaan en onze vriend Stafaan De Raedt, die in de buurt van Annecy woont had reeds meerdere kontakten gelegd. Spijtig genoeg liet Stefaan ons weten dat momenteel, gezien zijn familiale omstandigheden, het hem onmogelijk is daaraan verder te werken. Hij rekent er evenwel op dit toch nog later in mekaar te kunnen boksen.

Een paar jaar terug kregen wij een uitnodiging voor Rudolstadt in Oost-Duitsland.

Wij hebben daar toen op gereageerd door een eksorbitante som als reiskosten op te geven, omdat wij toen iets anders voor hadden en de reis eigenlijk niet in ons kraam paste. Al was men toen wel geïnteresseerd, er was niet voldoende budzjet meer over. En wij toen kontent... Misschien zouden wij nu weer die draad eens kunnen opnemen er horen of zij nog steeds geïnteresseerd zijn.

Pavel Popelka (Strani) deed ons nog een voorstel. Hij is bevriend met een festival direkteur in Polen en hij wou ons daar graag aanbevelen.

Ge ziet het: er zijn mogelijkheden, maar we moeten ze wel snel gaan uitspitten. Nieuws daarover zo spoedig mogelijk.

Trevor Stone liet ons weten dat men in Engeland reeds werkt aan een mondiale zwaarddansfestival in Carlisle. En daar zijn wij alvast uitgenodigd. Maar die bijeenkomst heeft waarschijnlijk plaats in mei 1996!

Waaraan denken wijzelf dan nog?

Wij zouden graag (september 1995) een "pelgrimage" zoals in Frans-Vlaanderen organizeren in Zeeuws-Vlaanderen. Er zijn daar in de buurt van Axel en Hulst minstens een twaalftal plaatsen en plaatsjes gekend, waar destijds zwaarddansers vandaan kwamen. Bedoeling zou dan alweer zijn om met de Duinkerkenaren en een Engels team een zestal steden en dorpen te bezoeken en er te dansen tijdens een week-end...

Een ander fantastisch idee schoot ons in Engeland te binnen. Er bestaat een zwaarddans van Papa Stour. Papa Stour heeft niets met een familiefeuilleton te maken, maar is een (nu vrijwel verlaten) eiland in de Shetlands. Wij hebben destijds de Shetlands bezocht. Moesten wij elf dansers en de nodige muzikanten bij elkaar krijgen, dan willen wij onze dans eens gaan uitvoeren op Papa Stour! Een heel avontuur om er te geraken: met het vliegtuig naar Manchester, Edinburgh, Kirkwall naar Lerwick en dan met de boot naar Papa Stour. Verwacht u niet aan een massa toeschouwers: als ik goed ben ingelicht woont er nog 8 man! Liefhebbers om mee te gaan? Afspreken met Renaat, die alvast van plan is mee te gaan.

IN VERWACHTING

In 1996 krijgen wij er wellicht een zwaarddansgroep bij. De groep Les Pas de la Yau uit Quevaucamps hebben ons aan het werk gezien en schoten in vuur en vlam om zelf aan de slag te gaan. Wij hebben hen voorzichtig aan het verstand gebracht, dat dat zo maar niet gaat en dat er moet gezocht worden naar een tot stand brengen van een traditie. Zij zijn bereid om hun oren open te zetten en er aan te werken. Zij geven zich twee jaar de tijd en hopen in 1996 op het Karnaval van Basècles voor het eerst naar buiten te kunnen treden. Renaat treedt op als raadgever en koördinator. Er zal uitgegaan worden van een levende waalse traditie: deze van de Pélérins van Marbisoux (ooit besproken in ’t Zweertdanserke nummer 40). Gezien er qua figuren vrij weinig overblijft zal er nog heel war kreativiteit aan te pas komen. Of het nu een zwaarddans, dan wel een stokkendans wordt, staat voorlopig nog niet vast.


Redaktieadres

Renaat Van Craenenbroeck
Vleminckveld 29
2000 Antwerpen


de dansgroep - de zwaarddans - Renaat Van Craenenbroeck

inhoudstafel - hoofdmenu