EDITORIAAL

Okee! Neem van mij aan, dat wij ons best hebben gedaan om ook in oktober een 't Zweertdanserke te laten verschijnen. Wanneer wij deze lijnen tijpen is het al 25 oktober en dus is het best mogelijk dat ge ze eerst in november onder de ogen krijgt. Maar ach, wie let er op een paar dagen...

DIREKT TE NOTEREN!

Wij waren gisteren met 22 aanwezig op het jaarlijkse koppen tellen. En had het niet geweest, dat wij maleureusement niet over voldoende zwaarden of althans surrogaatzwaarden konden beschikken, wij hadden voorwaar onze zwaarddans met twee teams tegelijkertijd uitgevoerd. Wat die zwaarden betreft is de oplossing daar: een opgewonden Mare Dewachter belde mij deze morgen, dat hij elf zwaarden zou bezorgd krijgen van één van zijn leveranciers... Dus... Bravo, Marec!

Verontschuldigd waren: Dirk Gerené (werk), Jan Leys, Erwin Leys, Piet De Gryse, Herman Suetens (feestelijkheden), Erik Dewachter (vaderschap), Stefaan De Raedt (afstand), Brendan Walsh en Gerrit Deroo. Tellen wij alles op, dan komen wij aan dertig dansers

Liefst vijf nieuwe gezichten dit jaar: Tom Blancke, Joris Brijs, Gerrit Deroo, Brendan Walsh en Pol Zoilé. Welkom!!!

En nu noteren! Volgende zondagen zijn oefendata!!!

14 november 1993 9 januari 1994 13 februari 1994
12 december 1993 30 januari 1994 6 maart 1994
Uitvoering op 13 maart 1994.

Eerstvolgende oefening: iedereen aanwezig, zodat we ditmaal onze duouitvoering kunnen uittesten. Wie echt niet kan verwittigt Renaat (233 61 48).

Overige nieuwsjes hieronder in het verslag over de "algemene vergadering"!

NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING

Volgende beginselverklaring werd algemeen aanvaard als uitgangspunt voor de groepswerking:

Wij zijn een dansgroep. Met aksent op dans. In de eerste plaats dansen wij voor ons plezier. Optreden is geen hoofddoel. Als we echter naar buiten komen willen wij dit echter kwalitatief sterk doen.

Eén van de eerste punten die besproken werden, was het verbeteren van deze kwaliteit. Besloten werd daarvoor de zaal ook donderdagavond in te huren. Renaat is bereid om dan op dezelfde uren als dinsdag individueel of met enkele dansers te werken. Bedoeling is dat men dit zelf aanvraagt, om een bepaalde dans grondig te kennen of om bepaalde bewegingen, waar men het moeilijk mee heeft, te verbeteren. Nieuwe leden kunnen zo ook beter opgevangen worden.

Dit brengt natuurlijk financiële meerkosten met zich mee. Na bespreking wordt het lidgeld voor het werkjaar 1993-94 vastgesteld op 2000 bef voor wie tot de eigenlijke dansgroep behoort. Voor de zwaarddansers blijft de bijdrage beperkt tot 1000 bef (wel te verstaan voor die die enkel tot de zwaarddans behoren!). Wie geen inkomen heeft (studenten,bv...) wordt vrijgesteld. Wie tijdelijke financiële moeilijkheden heeft treft een overeenkomst met de kassa.

Verder worden de (aktieve) leden verzocht steunende en ereleden te werven. De bijdrage van een steunend lid is 1000 bef minimum, van een erelid 5000 bef minimum. Lidkaarten zijn reeds gedrukt en in gebruik.

Steunende en ereleden ontvangen 't Zweertdanserke. Ereleden worden uitgenodigd op de aktiviteiten door de groep zelf ingericht. Geen van beide heeft inspraak in het beleid van de groep.

Een volgende punt van bespreking was wat we willen doen voor 25 jaar zwaarddans.

Eerst werd besproken welke groep we volgend jaar zouden uitnodigen. Dat wordt Duinkerke,om een dubbele reden: zij vieren hun vijfde jaar en daarvoor nodigen zij ons uit! (zie verder of zie volgend nummer).

Graag zouden we evenwel zien, dat zij niet enkel zondag komen, maar liefst van vrijdagavond of desnoods zaterdagmiddag.

Dan willen we verder een oude droom verwezenlijken: dansen met twee teams tezelfdertijd. Wie al enkele jaren in de groep meeloopt weet wel dat wij daar aL lang over spreken. Nu we met dertig dansers kunnen naar buiten komen moet het lukken! Maar vestimentair stelt dit wel wat problemen : schoenen voor 22 dansers, hemden, banden, beenbellen... En zwaarden (zie hoger: dit is al opgelost) Twee vlaggen hebben we. Geen tweede vendelstok, maar die kunnen we wellicht lenen. Besloten wordt zo spoedig mogelijk een werkkomiteetje op te richten om de praktische problemen op te lossen.

Besloten wordt ook uit te kijken naar een uniforme broek. Annemie houdt zich daarmee bezig.

Verder is er het idee van het colloquium. Piet De Gryse is daarover gepolst. Die heeft er met zijn soortgenoten over gesproken en mogelijk is er een stedelijke interesse op te wekken. Piet ziet dit groots. Wij willen mee. Vooropgestelde periode september 1994. Zo de stad meespeelt wordt het misschien mogelijk enkele groepen uit te nodigen!

Verder wordt er het idee geopperd om een informatieve kleurenbrochure de wereld in te sturen. Dit is uiteraard een dure zaak. Misschien kunnen wij onze drukker daarvoor warm maken... Besloten wordt daarover later de koppen nog eens bij elkaar te steken.

Nagegaan wordt er of wij nog eens een feestavond organizeren als in november 1992. Al is iedereen daarvoor te vinden, dan toch wordt er beslist dat dit eerst kan plaatsvinden in april of mei 1995.

Er wordt. naar voren gebracht dat het wellicht interessant zou zijn een infostandje te organizeren (boeken, T-shirts, stickers, etc...) tijdens het optreden op de Handschoenmarkt. De mogelijkheid wordt opengelaten, maar eerst moet geïnformeerd worden naar de nodige toelatingen...

Bij de rondvraag komen nog enkele punten naar voren:

Eén ding vergeten: wie geen lidgeld betaalt, betaalt 100 bef per oefenstonde, waaraan hij/zij deelneemt. Nieuwe leden zijn een maand lang welkom zonder betalen, (dit alles geldt uiteraard alleen voor de dinsdag!)

EN NOG MEER DATA

Zaterdag 13 november heeft de dansgroep een optreden in Nederokkerzeel: een terugkeer naar de roots! Speciaal gevraagd: de zwaarddans. Graag elf dansers. Kontakteer Renaat.

Zondag 27 februari 1994: zwaarddans in Duinkerke. Ook wij zwaarddansen daar. Zorg, dat wij er allemaal bij zijn

Sinksen 1994 (22 mei 1994): we trekken naar Engeland. Goathland nodigt ons uit. Maar Trevor (Stone) probeert daarenboven iets te organizeren met Grenoside. Allemaal van de partij. Wij maken er iets tof van!!!

En zeg nu nog, dat ge niet op tijd geïnformeerd zijt!

Allicht komen hier een tweetal verlofdagen aan te pas. Wij spreken zo snel mogelijk af met Goathland en Grenoside.

Op zaterdag 15 januari 1994 danst Goathland. Wie zint heeft om de plas over te steken is uitgenodigd. Keith vraagt evenwel om de komst vooraf te melden. Wie van plan is te gaan is dan ook vriendelijk verzocht iets te laten weten aan Renaat.


Redaktieadres

Renaat Van Craenenbroeck
Vleminckveld 29
2000 Antwerpen


de dansgroep - de zwaarddans - Renaat Van Craenenbroeck

inhoudstafel - hoofdmenu