Optreden &

Misschien herinnert ge het u nog: om in 1983 aan hét Festival in Stážnice in Tsjechoslowakije te kunnen deelnemen, hadden wij een optredensgroepke bij elkaar gebokst, dat het, ondanks de korte instuderingsperiode, vrij aardig deed. Wij hebben er enkele keren mee opgetreden, met sukses en plezierig voor onszelf. Het bleek evenwel moeilijk die groep samen te houden.

In september 1985 zijn wij dan van start gegaan met al wie zich interresseerde om naar buiten te treden. Er werd vrij hard en ernstig geoefend en wij kunnen nu wel stellen, dat wij een vrij aardig programma kunnen verzorgen.

Gezien wij er van overtuigd zijn, dat vrij veel van de zwaarddansers én van de simpatizanten niet op de hoogte zijn van de aktiviteiten van deze groep ruimen wij deze keer de plaats in om hierover iets te vertellen.

Laat ons eerst eens vertellen, wie er allemaal deel uitmaakt van de optredensgroep DANSGROEP LANGE WAPPER:

Danseressen: Astrid Bulcke, Annemie Gerené, Ingrid Peetermans, Tin Van Craenenbroeck, Hilde Vanderlinden, Annie Van de Velde, Rita Van Omme, Lieve Van Velthoven.

dansers: Marc Brijs, Wim Deroo, Mark Dewachter, Dirk Gerené, Ludo Heylen, Walter Schraeyen, Herman Suetens, Pierre Timmerman, Renaat Van Craenenbroeck, Mark Van Orshoven, Mon Westers, Leo Van Loon.

Muzikanten: Karel Norga (akkordeon), Kaat Van Bouwel (viool), Michel Van der Meersch (kontrabas) en Modest Vercauteren (akkordeon)
Okkasioneel nog bijgestaan door:
Walter Schraeyen (trom), Herman Suetens (grote trom), Edmond Van Dommelen (viool) en Jan Vroman (doedelzak).

Dat is alweer een héél groepje bij elkaar, niet! En het moet ons van het hart, dat al deze mensen zich bizonder inspannen om iets degelijks naar voren te brengen.

Geoefend wordt er alle dinsdagen in het lokaal Aalmoezeniersstraat. Van 20.30 uur stipt tot normaal ongeveer 22.00 uur. Voor een optreden durft dit wel eens uitlopen tot 23.00 uur...

In principe wordt maksimaal 1 (één) optreden per maand aanvaard. Daarenboven gaan wij er van, uit, dat       wij optredens op Vlaamse kermissen, optochten, braderijen en dergelijke zo veel mogelijk links laten liggen. Wij treden liefst op voor een bewust geïnteresseerd publiek. Optredens worden vooraf besproken tijdens de oefenstonden en door de leden al dan niet aanvaard.

Welk is de palmares tot op heden?

Wel, het begon allemaal met een optreden op 30 november 1985 in Holiday Inn te Antwerpen. Annie Van de Velde, die daar werkt, bracht het voor elkaar dat er een Antwerpse avond werd ingericht. Wij brachten tussen de diverse gangen door enkele dansen. Eigenlijk was dit vrij vroeg voor de groep: na een jaar werken aan de danstechniek, ontbrak ons nog de kennis van de meer traditionele dansen als dusdanig. Het werd een optreden, dat best slaagde, maar waarbij wij zelf onze eigen zwakheden konden ontdekken: muzikale begeleiding diende verstrekt te worden; het publiek de kans geven te applaudiseren, enz...

Dat kwam ons goed van pas toen wij op 23 april 1986 gingen dansen in Brugge in de hallen van het Belfort. Een kongres, ingericht door het KVIV met een 800tal deelnemers aan een Breugelmaaltijd. Naast ons als deelnemers: 't Kliekske en Jan Smet, twee muziekgroepen. Het werd een hele korvee die avond. Maar... we brachten het er schitterend van af. Niet in het minst door de fantastische inzet van nar Mark, die de Japanse deelnemers de genuchten van Straffen Hendrik bijbracht... En voor wie het nog niet weet: Straffen Hendrik is een lokaal Brugs biertje, dat aan de ...straffe kant is.

24 mei 1986 was de groep weer aan het werk te Antwerpen. Voor de tweede maal vierde de kleuterschool feest en uit dankbaarheid voor het gebruik van de lokalen treden wij daar telkenmale gratis op. Dit was één van die optredens, die wij zoeken te vermijden. De ouders van de kleuters komen om hun kinderen aan het werk te zien, en voor het overige wordt er weinig' of zelfs helemaal geen aandacht besteed aan de "attrakties". De bezemdans op het einde moet gewoonlijk de boel redden, teneinde toch een beetje aandacht te krijgen.

11 juni 1986 dansten wij alweer in de Brugse Belforthallen. Weerom op een kongres van het KVIV. Deze keer. voor 1200 deelnemers aan het banket. Andere groepen die de avond mee opluisterden: Brabants Volksorkest en ’t Kliekske en de volkskunstgroep Die Rooselaer uit Oostrozebeke. Het werd een overdonderend sukses! De vorige maal had ons wel één en ander geleerd om de aandacht te trekken Zo gebruikten wij voor het eerst de grote trom (dank u, Herman Suetens) bij de narrendans. En voerden wij, na lang smeken van de inrichters, de kleine zwaarddans uit...En dat werd écht tof. Vermits wij geen doedelzakspeler hadden, namen de muzikanten én van het Brabants Volksorkest én van Kliekske de muzikale begeleiding op zich. Wel vijftien muzikanten, alles bij elkaar. En dirigent Walter Schraeyen slaagde er in om heel deze bende, zelf al trommelend, het tot een goed einde te brengen. Het was dan ook fantastisch daar tussen de gebinten van de Brugse Belforthallen.

Meerdere aanvragen in de vakantieperiode hebben wij links moeten laten liggen, omdat de verlofperiodes zo uit elkaar liepen, dat herhalen er niet meer in zat. Bijna liep zelf ons eerstvolgend optreden in het honderd, hadden wij nog niet één zondag vrij gevonden om samen te oefenen (of toch bijna allemaal!). Leo Van Loon en Rita Van Omme moesten er zelfs voor van aan de zee komen... Maar ondanks dat werd het optreden te Galmaarden op 29 augustus 1986 weer een groot sukses. Een dankbaar publiek, maar ook een groep, die uitmuntend ingespeeld is... De Trawantel hebben wij terug op het programma gezet. En weer slagen wij erin een nieuwe figuur uit te voeren (cfr Malton 2).

21 september 1986 was een vermoeiende dag: deelname aan de Lenneke Mare Ommegang te Sint-Lambrechts-Woluwé. Misschien hebt ge ons met de blokken-zwaarddans op de televisie gezien (5 oktober)? Voorlopig laatste optreden was in het Château du Lac te Genval,  weerom op een kongres. Dit keer voor zowat 300 deelnemers en samen met de groep Jan Smet. Voor een vrij koel publiek. Had het er iets mee te maken, dat het robotspecialisten waren? In ieder geval hebben wij nu de man, die de arm van de Space-shuttle uitdacht in levende lijve gezien... (1 oktober)

Voorlopig is het even kalm. Mag best, dan kunnen wij onze aandacht besteden aan nieuwe programma"s. Ook dat is nodig. Want herhaling werkt vervlakkend en is vervelend.

Wat wij dansen? Van het zuiver traditionele repertorium; Kadril van Boortmeerbeek, Heiluizer, Koreografieên van Renaat Van Craenenbroeck: Narrendans, Kantwerkstersdans, Bezemdans van Pulle, een suite van 19de eeuwse paardansen, Blokken-zwaarddans, Trawantel, Witte Wijven, Kleine Zwaarddans.

Op het ogenblik werken wij aan een nieuwe suite van 19de eeuwse paardansen en aan een suite rond het tema van de Mezenvangers, waarin hoofdzakelijk traditionele kleine dansjes voorkomen.

Wie belangstelling heeft om mee te werken is hartelijk welkom. De enige voorwaarde is, dat je écht grààg danst en/of musiceert, want Dansgroep Lange Wapper legt meer dan ooit het aksent op de beleving van wat wij naar voren brengen. Vooral enkele meisjes zouden welkom zijn: zoals ge in het begin van dit arttikeltje kunt merken, beschikken wij (alweer) over meer dansers dan danseressen. Zoals reeds vermeld hebben alle oefenstonden plaats op dinsdagavond, vanaf 20.30 uur. zaal: Aalmoezeniersstraat 66.

De enige kosten die er aan verbonden zijn, zijn deze van de eigen kledij: zowat 4000 frank. Bij optredens zorgt de groep voor eten, drank en vergoeding van verplaatsingskosten. Wat overblijft gaat naar de Lange-Wapper-kas. Vanzelfsprekend genieten leden van de demonstratiegroep voorrang bij groepsaktiviteiten met beperkt deelnemersaantal.

Archief (27)

Wij zijn. beland in het jaar 1443. In onze databank (ahum!) vinden wij voor dat jaar twee gegevens.

Voor. de allereerste keer vernemen wij iets uit het buitenland met name uit Duitsland. Karl Müllenhoff, die zowat aan de bazis ligt van het bijeenbrengen van gegevens over de Duitse zwaarddansen, publiceerde in 1871 in de Festgaben fur Gustav Homeyer een artikel Uber den Schwerttanz. Daarin vermeldt hij als oudste duitse, vermelding de uitvoering van een zwaarddans in Braunschweig (in het nederlands t Brunswijk) in 1443. Die datum is volgens latere auteurs evenwel foutief en onder andere Meschke en Wolfram hebben er op gewezen, dat de juiste datum 1446 moet zijn. Wij zijn er tot op heden nog niet in geslaagd kopieën van Müllenhoff's artikel, of van de originele teksten op de kop te tikken.

Wij laten daarom dit gegeven even links liggen. Niet alleen omwille van het hierboven aangehaalde, maar ook omdat onze eigen rekeningen in datzelfde    jaar nog iets voor ons in petto hebben. Wij moeten ons daarvoor nog eens naar Oudenburg begeven. Maar dat doen wij volgende keer uitgebreid.

Na Oudenburg moeten wij tot rond 1450 wachten voor verdere gegevens, maar in die tijdspanne duiken op twee verschillende plaatsen buitenlandse gegevens op: in Braunschweig, zoals reeds aangestipt en ook in 1448 in het toenmalige Eger (nu Cheb op Tsjechoslowaaks grondgebied). Op deze twee interessante feiten komen wij in een artikeltje apart terug.

Hulp

Wim Bosmans van het Brussels Instrumentenmuzeüm en van de groep Jan Smet werkt aan een artikel over de rommelpot. Wie kan hem aan gegevens helpen in verband met het traditionele gebruik van dit instrument? Ook gegevens uit de litteratuur zijn welkom. Zo zoekt Roger Hessel naar "vliegende blaadjes", dat zijn bladen met liederteksten, die door de marktzangers werden verkocht. Wie wil ze hem afstaan voor zijn verzameling?

Kontakt opnemen met de redaksie!


REDAKTIE: Renaat Van Craenenbroeck
Vleminckveld 29 - 2000 Antwerpen
Tel. (031)33 61 48


de dansgroep - de zwaarddans - Renaat Van Craenenbroeck

inhoudstafel - hoofdmenu