Uit de Familie

De hierboven afgedrukte linosnede sierde de verhuisaankondiging van Herwig Bauweraerts. Het is familiewerk (R.Bauweraerts) en wij vonden het best geslaagd om het hier een plaatsje te geven. Herwig, Mia, Sigrid en Irwin wonen nu: De Knod 30, 2160 Zoersel (St-Antonius).
Telefoon: 03/383 33 56. 

Zij zijn niet de enigen, die de kriebels kregen in hun oude woonst. Liefst drie andere zwaarddansers verwisselden hun tijdelijke verblijfplaats voor iets beters. Om alle diskussies te vermijden geven wij ze in alfabetische volgorde. Bauweraerts was éérst, ook al om zijn mooi kaartje; volgende is: 

Stefaan De Raedt, die nu (soms) te vinden is op de Acacialaan 38 te 2610 Wilrijk. Telefoon: 830 36 09. 

Verder en ook verder van de koekestad is gaan wonen:

Walter Sehraeyen. Zijn thuisadres is nu: Itegemse Steenweg 109 te 2210Herenthout. En voor wie dat niet weet te liggen: Herenthout ligt zuid van Herentals. En heeft ondermeer een vermaard Karnaval. 

Last but not least: ons aller vriend Mark Van Orshoven is terug naar beschaafde kontreien komen wonen. Zijn nieuw adres: Lange Beeldekensstraat 64 - 2008 Antwerpen. Maar pas op, als ge bellekentrek wil gaan doen, want de ingang van het huis Lange Beeldekensstraat 64 bevindt zich in de Delinstraat... Hoe sommige mensen altijd iets spesiaals verzinnen... 

Dat was dan het hoofdstuk VERHUIZINGEN. Aan allemaal veel plezier in uw nieuwe woonstede!!!

Een minder prettig nieuwsje bereikte ons van de familie Bruloot. Geert, altijd bedrijvig behulpzaam bij het Festival te Edegem, werd tijdens dit Festival bij het begeleiden van een groep aangereden door een auto en vrij ernstig gewond. Alles schijnt nu gelukkig toch in goede orde te genezen. Wij wensen haar een spoedig en vooral volledig herstel!!!

Wie het gelukkig beter gaat is Fik Van Velthoven, vader van Lieve (Tuurke) en ex-dansleider van Lange Wapper. Hij stelt het momentel weer best in het nieuwe rusthuis op de Oudaan. Wij wensen hem daar nog vele gelukkige en vooral gezonde jaren!!!

Speurtocht (26)

We vorderen moeizaam in de tijd. De volgende datum, die wij in onze kollektie gegevens ontmoeten is Vastenavond 1442. Hij wordt ons gesignaleerd door de heren De Potter en Broeckaert in hun bekende Geschiedenis van de Gemeenten der Provincie Oost-Vlaanderen. Bij het gedeelte, dat de gemeenten Kaprijke behandelt (Arrondissement Eekloo - Kaprijke - Gent 1870/72 - p.158) lezen wij het volgende: 

"De eerste maal, dat wij van een zwaardenspel te Kaprijk melding
"vinden, is op Vastenavond 1442: de schepenen gaven den dansers
"tot belooning, 4 pond parisis. Toen kwamen hier ook de zwaard-
"spelers van Ertvelde en Aardenburg."

Dat ziet er veelbelovend uit!. Drie nieuwe gemeenten in één klap en dat nog wel in een streek, die wij tot op heden niet tegenkwamen. Voor wie niet weet, waar deze gemeenten zich bevinden: Ertvelde en Kaprijke vindt ge op de kaart ten noorden van Gent. Aardenburg ligt ten Opzichte van de twee vorige iets meer naar het westen en is een (voormalig) stadje, dat zich momenteel in Nederland bevindt. 

Spijtig genoeg . . .kunnen wij de oorspronkelijke archieftekst(en) niet terugvinden. In het Brusselse Rijksarchief (waar dergelijke oude teksten normaal moeten te vinden zijn) is er voor Kaprijke een hiaat in de rekeningen van 1437 tot 1445. Het archief betreffende Kaprijke in het Gentse Rijksarchief is heel wat jonger zodat ook daar de rekening over 1442 niet te vinden is. Vervelend is dat De Potter en Broeckaert in hun verdere uiteenzetting het jaar 1494 vermelden en daarbij in voetnota verwijzen naar de gemeentenrekeningen. Maar geen voetnota voor het gegeven betreffende 1442! 

Blijkbaar heeft ook Achiel De Vos, die in 1971 een fantastisch gedokumenteerde Geschiedenis van Ertvelde heeft gepubliceerd op dezelfde moeilijkheid gestuit. Hij vermeldt het jaar 1442 en verwijst naar De Potter en Broeckaert, waar hij voor overige gegevens meestal naar de originele archiefteksten refereert. Gaat het hier om een verkeerd jaartal? Is de rekening ondertussen verdwenen? Open vragen momenteel...

Trouw aan ons standpunt enkel gegevens op te nemen, in zoverre wij ze kunnen kontroleren aan de hand van de archief teksten, moeten wij deze gegevens opzij schuiven. Doet het ons momenteel pijn, zo erg is het ook weer niet, want wij gaan elke van deze drie gemeenten nog herhaalde malen tegenkomen op het einde van de vijftiende en in de zestiende eeuw. Uitgesteld dus, maar niet afgeschreven. 

Voor wij de tekst volledig links laten liggen,moet het ons toch van het hart, dat de beloning van 4 pond parisis ons erg hoog lijkt in vergelijking met wat wij tot nu toe mochten vinden. 

Maar nog eens. . . zonder de originele archief tekst onder ogen te krijgen willen wij ons niet aan interpretaties wagen! 

Geld! 

Mogen wij eens aan de afspraken van vorig jaar herinneren? Wij, zwaarddansers zouden een jaarlijkse bijdrage storten van 500 frankskens. Het is weer zover. Wil ieder van ons er voor zorgen, zondag 16 november 1986 bij het jaarlijkse koppen tellen, zich in orde te stellen? Eerder mag ook, maar laat het asjeblief niet te lang aanslepen.

Italia!

In de wereld van de zwaarddans zijn de verrassingen blijkbaar nooit erg ver weg. Half augustus bereikte, ons een aangetekende brief uit Frankrijk. Inhoud? Tot onze verwondering en grote blijdschap een uitnodiging om volgend jaar naar Italië te komen! De brief blijkt dan afkomstig te zijn van de heer Bernard FAURE BRAC, de voorzitter van de zwaarddansers van de Bacchu Ber, waar wij het in een vorig zwaarddanserske eens uitvoerig over gehad hebben.

Wanneer wij destijds de Bacchu Ber gingen bekijken, fotograferen en filmen, dan vroegen wij of men soms kontakten had en of men iets wist over de zwaarddans van Fenestrelle, een stadje op een 50 km van Briançon (waar de Bacchu Ber thuishoort), maar reeds in Italië gelegen. Toen bleek, dat men geen kontakt had en zelfs niet wist of de zwaarddans aldaar nog werd uitgevoerd.

Wat blijkt nu? 6 juli van dit jaar heeft er in Fenestrelle een eerste ontmoeting plaats gevonden van één franse zwaarddansersgroep (Bacchu Ber) en twee italiaanse zwaarddansersgroepen (namelijk Fenestrelle en Bagnasco)... Van deze laatste hadden wij zelf nog nooit iets gehoord. Gelukkig zaten er bij de uitnodiging enige foldertjes, zodat een kennismaking op papier vlug gemaakt was. De dokumentasie over onze dans, die wij destijds achtergelaten hadden heeft blijkbaar haar werk gedaan, want nu nodigen deze drie groepen ons uit om volgend jaar op 6 juli 1987 deel te nemen aan het Deuxième Rencontre Internationale de Danses des Epées en Chaine. (oef!) Goed, hee? 

Een derde bijeenkomst is ook reeds gepland. En wel voor de derde zondag van september in 1988. 

In 1987 zou de bijeenkomst plaats hebben in Bagnasco (zie het kaartje – op 115 km van Turijn, 100 km van Genua - 95 km van Sanremo) In 1988 in Pont-de-Cervières, een voorstadje van Briançon .

En dan beginnen wij weer te dromen. In 1989 is de oudste tekst, die in verband wordt gebracht met reizwaarddansen 600 jaar oud. En die tekst stamt uit Brugge, Vlaanderen. Als wij nu eens in 1989 een bijeenkomst van reizwaarddansers organizeerden in Antwerpen? En dan maken wij een bindingsteken tussen Malton (de Engelsen) en de hierboven genoemden.

En wij proberen nog maar eens de Tsjechen. En wij vragen de Basken, waar wij nu ook weer kontakten hebben.

Eén en ander ter bespreking op 16 november aanstaande. En hopen maar, dat er deze keer dan 11 dansers te vinden zijn, die zich vrij kunnen maken ...


REDAKTIE: Renaat Van Craenenbroeck
Vleminckveld 29 - 2000 Antwerpen
Tel. (031)33 61 48


de dansgroep - de zwaarddans - Renaat Van Craenenbroeck

inhoudstafel - hoofdmenu