allemaal bijeen?

Wie was .er alweer bij in 1985? Een prangende vraag die zich altijd achteraf stelt. Gelukkig hebben wij daar een machtig systeem op gevonden: de g r o e p s f o t o!!! Alleen moeilijk om iedereen daarvoor op hetzelfde moment bijeen te krijgen. Wie dit overdreven vindt, moet maar eens de jaargangen van ft Zw openslaan, om te zien, dat er ieder jaar wel de één of de andere om weinig duidelijke reden op het appel ontbrak. De foto op de frontpagina is dan ook een unikum, want als wij het goed hebben, dan staan er dit keer wel degelijk alle zwaarddansers van 1985 op. Wij tellen er éénentwintig: twee ontbreken er, met name Piet Bombeke, die op dat' moment pootje aan het baden was in de buurt van Hong-Kong en Koen van den Hof, die ergens op zee rondzwalkte (al zijn wij daar niet meer honderd procent zeker van, omdat ons geheugen ons in de steek laat - en navraag bij vader en schoonzus maakte ons niet wijzer...).


Wie staat er op en Waar? Uiterst links (merkwaardig!) draagt Herwig Bauweraerts het nummer 1. Hij was er voor de veertiende keer bij. Over zijn hoofd loert Ludo Wellens (2) naar 't vogeltje. Ludo is samen met Renaat nog de enige, die alle jaren op zijn aktief heeft staan. Walter Schraeyen (3) voelt zich al perfekt thuis in zijn rol van voordanser. Dat Marc Hanssens (4) een brede glimlach heeft is te begrijpen Hij kreeg dit jaar goud! Er bestaat nu een ernstig vermoeden, dat het gebrilde stukje hoofd, dat het nummer 5 draagt toebehoort aan Erwin Leys, die ook een medaille kreeg: een zilveren. An Bruloot (6) ziet het blijkbaar niet zo erg zitten met die konkurrent-fotograaf Zij is de ko-auteur van ons prachtig fotoboek (tussen haakjes hebt gij al mee helpen verkopen?) Wij moeten even duiken om Saskia Westers (7) te vernoemen. Ook Frank Claes heeft een brede lach: zijn meermaals onderbroken loopbaan bracht hem zilver op. Wist gij dat Frank er de aldereerste keer in 1970 ook bij was? (8) 9 hoort toe aan onze veteraan. Jan Leys werd er 61 in 1985 maar moet zeker niet onderdoen voor de jongeren! De heldere plek met het nummer 10 duidt op de schaarse haargroei van Jan Michiels. Zwaarbesnorde Leo Van Loon steekt er wel duister tegen af. Leo prijkt hier als zwaarddanser, maar vervulde in 1985 eigenlijk een dubbelrol: nar én .zwaarddanser. Frank van den Hof (12) maakt het dozijn rond en het is spijtig, dat wij de foto niet in kleur kunnen afdrukken. 13 is de toekomst: Joris Brys, die alvast zich door moeder een pakje heeft laten aanmeten en die beslag legde op ons mini-zwaard. De jeugd straalt uit de ogen van Erik Dewachter, die er voor de tweede keer bij was.(14) Gilbert kwam onverwachts weer opdagen en stond zijn man met de cartouche (15). Ingrid Brys is een dappere assistente bij de omhalingen. Stefaan Deraedt (17) was er ook weer graag bij, zoals ook nummer 19 Lieve Van Velthoven, die moest zij een jongen zijn ook al een zilveren medaille zou gekregen hebben, tenminste in het geval, dat zij zou hebben meegedanst als zwaarddanser...(oef!) Bij haar; Roel Westers (19), ook een belofte voor de toekomst Lachend, hoewel nog geen medaille rijk: 20 Dirk Gerené. Lachend omdat hij er toch bij kon zijn, na zijn verblijf in het ziekenhuis. Voor Katrien Van Craenenbroeck (21) woog de muts ietsje te zwaar... Dat hebt ge zo: trekken ze een foto en kunt gij uwe lach niet inhouden: Pierre Timmerman (22). Met de smile van een echte dandy? Mark Dewachter, nog eentje van de jonge generatie. Wat heeft Mark Van Orshoven (27) (terug van weggeweest) toch weer uitgestoken of gezegd, dat ook Vince Stevenson (24) en Wim Deroo (28) er zo vrolijk bijzitten? Dan staat Mon Westers er heel wat voornamer op: een zwaarddanser met stijl (25). Paul De Bie (26) vindt het fijn, ook al heeft hij dan zijn medaille vergeten Volgt dan de goeroe of de big chief Renaat Van Craenenbroeck (29). Niet te verwonderen dat hij niets meer ruikt, als hij altijd zijn neus zo hoog in de Antwerpse chemielucht steekt. Mark Gerené (30) moest niet op zijn tenen gaan staan. Wat bescheiden staan in het hoekje rechts drie rustige zielen: Rudi Jacobs (33), Mark Brys (35), die zo te zien een beetje door de knieën zakte en last but not least Herman Suetens (36), die geen afscheid kon nemen van zijn pint...

Blijft er een groepje van vier over waarvan 31 Mon Van Dommelen is, 32 Piet De Gryse, 34 onze groepssekretaresse Annie Van de Velde en van 37 vermoeden wij dat hij Karel Adams heet.

Jawel, alle zwaarddansers staan erop, maarniet alle muzikanten en niet alle vlijtige helpers en helpsters en sympatizanten. Zij vooral hartelijk bedankt voor hun jaarlijkse inzet en ... doe met ons mee voort, krisis of geen krisis...

uit de familie

Jan Michiels had toch zo gehoopt, dat het een zwaarddanser zou zijn, maar zijn berekeningen zijn blijkbaar fout gelopen, want Veerle en Jan werden op 5 november blij gemaakt met de geboorte van een tweede dochtertje, dat de naam kreeg van An Michiels, zusje van Goedele. Proficiat en de zwaarddanser misschien later nog eens?

koppen tellen

De datum van 1 november was klaarblijkelijk niet zo ideaal. Slechts veertien zwaard­dansers verschenen in levende lijve, sommigen met een kleine vertraging. Laat ons er onmiddellijk aan toevoegen, dat er 6 zich verontschuldigd hadden en dat er drie echt niet aanwezig konden zijn, zodat er slechts één zich schuldig maakte aan daadwerkelijk verzuim.

Een eerste vaststelling: wij zijn met 24! Dus vol. Punt, andere lijn.

24is Ludo Heylen uit Schoten. Danst bij Godevaert, maar ook: bij Lange. Wapper. Werkt bij de Nationale Bank (altijd nuttig!) en staat stevig op zijn benen.

Enkele voorstellen werden besproken :

Dat de zwaarddansers het écht waar willen maken, werd de volgende bijeenkomst duidelijk. Twintig aanwezigen binnen een (ingekort) akademisch kwartier. Twee verontschuldigingen, één in de onmogelijkheid iets te laten weten en dus weerom één die het volledig liet afweten...

Er werd drie keer geoefend en zéér goed gedanst. Wij kunnen het dus toch perfekter doen. Afspraak op 8 december?

gij misschien?

Wie heeft er zin, eventueel zelf zwaarddanser zijnde, om een opleiding te volgen trommelaar of doedelzakspeler voor begeleiding van de zwaarddans? Doel: zelfs in noodgevallen een muzikant te hebben bij oefeningen of bij optredens. Het ligt in de bedoeling een uurtje voor de zwaarddansoefening bijeen te komen: om te starten de eerste keer op 8 december 1985 dus. Let op: voorkennis van het instrument is wel vereist! Zo mogelijk eigen instrument meebrengen.

Boek

Wij hebben er aan meegeholpen het de wereld kond te doen: begin oktober verscheen het boek van Dr. Eugeen VERSTRAETE "Zwaarddansen in Vlaanderen", dat de ondertitel Historiek en Ikonografie meekreeg. Het is het Centrum voor Volkskunst vzw geweest, die samen met het Stadsbestuur Sint-Niklaas gezorgd heeft voor de posthume uitgave van dit interessante werkje van de hand van de initiator van de interesse voor zwaarddans in onze gewesten. Het was inderdaad Dr. Eugeen Verstraete, die vanaf 1942 in het .VIVO-tijdschrift De Speelman in een reeks artikelen gegevens bijeenbracht over het uitvoeren van zwaarddansen in onze gewesten. En dat hij dit met veel inzet gedaan heeft en erg grondig bewijst wel het feit, dat er in jongere tijd eigenlijk slechts een klein percentage gegevens aan toegevoegd kon worden.

Het boekje is erg verzorgd uitgegeven, met tal van illustraties. Misschien had er wel een overzichtskaartje mogen aan toegevoegd worden. Het behandelt volgende punten:

 

In bijlage vinden wij een uitgebreide lijst van 104 gemeenten, waar zwaarddansers- verenigingen zouden bestaan hebben. Deze lijst bevatte ook voor ons nog enkele nieuwigheden.

Wij vinden het evenwel spijtig, dat wij met ons onderzoek niet in de gelegenheid gesteld werden een inbreng te doen. Zo hebben wij in ’t Zw bepaalde punten rechtgezet die verkeerdelijk werden geïnterpreteerd (bv. het aantal deelnemers bij de vermelding van 1389 - zie p.34). Anderzijds beschikken wij nog over enkele gegevens, die niet in de bijlage zijn opgenomen en die toch erg interessant zijn.(bv Spaanse soldaten, die te Gent dansen). Een samenwerking was hier zeker vruchtbaar geweest...

Bepaald interessant is het boekje waar er gesproken wordt over de schijnbare anomalieën bij het vasthouden van de zwaarden. Wat wij recent in Baskenland zagen, heeft ons aan het denken gezet. Er zit stof in voor een artikeltje! Interessant is uiteraard ook het overzicht in bijlage van de gemeenten met zwaarddansers.

Wat de teorie, als zou de zwaarddans zijn oorsprong in Vlaanderen hebben gevonden, betreft menen wij te mogen stellen, dat deze ondertussen zeker achterhaald is.

Het werkje is echter voor iedere zwaarddanser en zwaarddansfan een echte must. Wij raden dan ook ieder aan het zich ten spoedigste aan te schaffen... Prijs 250 frank. Er zal een lijst uitgehangen worden in het lokaal om het gezamelijk te bestellen. Liefhebbers zetten hun naam daarop en betalen onmiddellijk aan Renaat.

63 pp. - 24 x 17 cm - verstevigde omslag - gebonden - 20 tekstillustraties.


REDAKTIE: Renaat Van Craenenbroeck
Vleminckveld 29 - 2000 Antwerpen
Tel. (031)33 61 48


de dansgroep - de zwaarddans - Renaat Van Craenenbroeck

inhoudstafel - hoofdmenu