nagels met koppen

De oproep kwam eerder laat en ook onverwacht, maar toch daagden er dertien dansers en een nar op, op die zondagnamiddag. En te vermelden feit: ze waren op tijd!!!

Aanwezig: Renaat Van Craenenbroeck, Jan Leys, Herman Suetens, Mon Westers, Paul De Bie, Mark Gerené, Walter Schraeyen, Pierre, Timmerman, Mark Brijs, Dirk Gerené, Stefaan De Raedt, Erik De Wachter, Wim Deroo en Mark Van Orshoven.

Verontschuldigden zich: Herwig Bauweraerts (familiefeest), Frank Claes (in Luxemburg), Mark Hanssens (familiefeest), Jan Michiels (familiale omstandigheden), Leo Van Loon (familiefeest), Rudi Jacobs (die 't Zweertdanserke met de oproep eerst de maandag nadien ontving) en Mark Dewachter (in Duitsland, in het leger).

Bijgevolg waren het enkel Piet Bombeke, Koen Van den Hof (die wellicht op zee zit) en Vince Stevenson (die geen bericht had gekregen), die verstek lieten gaan.

Renaat begon ermee de problemen te schetsen, die er toe geleid hebben deze uitzonderlijke vergadering bijeen te roepen. Wie één en ander vergeten is, moet er maar even het vorige 't Zweertdanserke op naslaan om terug op de hoogte te zijn. De aanwezigen gingen unaniem akkoord met het ingenomen standpunt en er werd ondermeer aangedrongen op het innemen van een harder standpunt ten overstaan van de afwezigen dan de afgelopen jaren het geval was.

Zo kwamen wij tot een eerste besluit:

De aanwezigheid van iedere zwaarddanser is vereist op de zes in 't Zw 62 aangekondigde oefenstonden. En dit wel te verstaan van begin (16 uur stipt) tot einde (18 uur). Gedaan dus met alle foefkens om vroegtijdig er vanonderuit te muizen of om te laat op het appél te verschijnen... Voor de vergeetkoppen herhalen wij hier nog even vlug de data van de herhalingen: vrijdag 1 november en zon dagen 17 november, 8 december, 19 januari, 16 februari en 2 maart.

Wie om een dringende reden (ziekte, werk,...) toch niet aanwezig kan zijn verwittigt Renaat (233 61 48). De aanwezigen op de oefenstonde worden daarvan in kennis gebracht en oordelen over het al of niet aanvaarden van het ekskuus. Wel wordt reeds gesteld, dat ieder van de zwaarddansers geacht wordt zijn uiterste best te doen om de zes voorgestelde oefenstonden vrij te houden. Familiefeestjes en vakantietrips worden, tenzij uitzonderlijk, niet als een geldige reden beschouwd. Men ging er van uit, dat men lang genoeg de data op voorhand kent, evenals de uren, om één en ander te plannen...

Er wordt eveneens geëist, dat de aanwezigen een nuchtere kijk op het gebeuren zouden hebben (wie het schoentje past, trekke het hier maar aan...).

Wie meent op voorhand te weten hieraan niet te kunnen voldoen, wordt gevraagd zich uit zich zelve terug te trekken en de plaats te ruimen voor meer aktievere elementen. De zwaarddansersgroep zelf oordeelt eveneens over de sanktie, die zal getroffen worden zo men meerdere malen zonder reden afwezig is. Gedacht wordt in eerste instantie aan uitsluiting van deelname aan de zwaarddans van het lopende jaar.

Een tweede besluit betrof het jaarlijks lidgeld. Iedereen is bereid een jaarlijks lidgeld te betalen van 500 frank. Daarin is dan begrepen het abonnement op ‘t Zweertdanserke. De bijdrage wordt geïnd op de eerste oefenstonde. Dit jaar dus op 1 november. Voorzie u a.u.b. van de nodige speciën, zodat wij dit in één keer kunnen afronden.

Een volgend besprekingspunt was de deelname aan de andere aktiviteiten van de groep. Hier moet ieder van ons zijn eigen konklusies nemen.

Uitgangspunt is, dat wij proberen jaarlijks een uitstap naar het buitenland te organiseren. Daarvoor volstaat uiteraard alleen de uitvoering van de zwaarddans niet. Daarom oefenen wij met de meisjes andere dansen voor optredens in elke dinsdagavond te beginnen vanaf 29 oktober. Wie daaraan meedoet heeft uiteraard voorrang om mee op stap te gaan. Voorwaarde is wel een regelmatige aanwezigheid, zodat wij aan bepaalde reeksen kunnen dóórwerken en niet steeds gedwongen worden te herhalen wat vorige keren reeds werd ingeoefend (dit uiteraard binnen het kader van eventuele beperkingen ingevolge werktijden bv.) Die dinsdagavond start om 20.00 uur met een algemene kurzus in lichame­lijke expressie binnen de dans. Kurzus, die voor iedereen openstaat, mits aparte betaling van een kurzusgeld en die duurt tot 21.00 uur. Dan vatten wij het werk in verband met optredens aan. Voorziene werktijd: 1 á 1 1/2 uur.

Wij rekenen er in feite op, dat tal van zwaarddansers zich zullen aansluiten bij dit initiatief. Buiten de groep bestaat er ruime belangstelling, zo van dansers als van muzikanten

Waar blijven dan ons eigen mensen? Lange Wapper heeft zich opgeworpen met een eigen stijl, die helemaal niet aansluit bij de gebruikelijke volksdansuitvoeringen. Kom er mee aan werken, wij kunnen u best gebruiken.

Een volgende punt is het deelnemen aan aktiviteiten door de groep georganiseerd; en dat gaat van wandeltochten, over teaterbezoek en gegidste stadswandelingen, tot bals. De data hiervan kennen is niet altijd zo eenvoudig; zij hangen evenwel altijd in het lokaal. Let er even op tijdens de herhalingen en doe mee als het enigszins kan.

Hier boekten wij ondertussen al enig resultaat, zodat wij op 31 oktober met dertig naar de Islandsuite in de Arenbergschouwburg trekken.

Enkele andere data:

16 november: bezoek aan Zoutleeuw

30 november: optreden in Holiday Inn Antwerpen. Wie niet meedanst, kan meeschransen (mits betaling…)

5 december: op naar de Poesje van Sint-Andries

Om dergelijke initiatieven te stimuleren en eventueel zelfs van u zelf te laten uitgaan is er een derde besluit getroffen en dat is, dat wij bij elke herhaling eens rustig bij elkaar gaan zitten en de mogelijkheden bespreken om mekaar regelmatiger te ontmoeten. Initiatieven en ideeën zijn dan uiteraard altijd welkom.

Een probleem waarmee de dansgroep Lange Wapper momenteel worstelt is de vrijdagse bijeenkomst. De belangstelling daarvoor is de laatste jaren sterk teruggelopen en het gebeurt weleens meer, dat er die avond niet kan gedanst worden (nou ja,...). Daar om

zouden wij het héél tof vinden moesten de zwaarddansers af en toe hun neus daar eens binnensteken. Want die vrijdagse dans willen wij niet zo maar opgeven omdat er tenslotte toch nog mensen zijn die het tof vinden. Wij kunnen u wel vertellen, dat er altijd toffe muziek is en meestal vindt ge er meer dan één muzikant... Dus... toch maar eens komen …

uit de familie

Och, wij hebben een heleboel achterstand en wij weten niet of wij niemand op zijn tenen trappen, als wij hem of haar vergeten. Maar voortaan houden wij die dingen beter bij en dat wat wij nu overslaan willen wij volgende keer gerust met retââr vermelden! Zelfs gedrukt in het vet als ge dat wenst (en onderlijnd ook nog?)

8 januari 1985 werd Hassan en Hilde (Vanderlinden) een zoon geborer, die de kloeke naam Haroen meekreeg. Het ventje is intussen een kloek bazeke geworden en dat ligt niet alleen aan het laattijdig vermelden in 't Zw, maar ook aande goede zorgen van moeder Hilde en vader Hassan... Proficiat en leer hem maar goed met het zwaard omgaan...

Dan kan hij flink meedansen binnen een vijftiental jaar.

13 april 1985 zijn An Bruloot en Mark Gerené in het huwelijksbootje gestapt. Mark heeft het zeil gespannen en An heeft de riemen genomen en zo wensen wij hen goede vaart!

Ge zult het al wel bemerkt hebben (of gehoord): Mark Van Orshoven is terug in het land. En zo zitten wij met twee narren. Daarom dat wij dit jaar maar in één keer twee narrenballen hebben gehouden: het vijfde en het zesde. Geen wonder, dat Pierre van zijn (paarden)gat maakte en ook een deel van de koek opeiste... Waaraan intussen ook alweer gehoor is gegeven. Maar wist ge ook al het volgende: Mark heeft zijn narrenpak teruggevonden (althans de ontbrekende delen).........

Voor Mark Dewachter zijn intussen de kazernepoorten opengegaan. Kazernepoorten is misschien een ongeschikt woord, want als wij zijn wilde verhalen moeten geloven, dan logeert hij zowaar in een hotel. Een hotel, dat weliswaar niet bij de deur ligt, want hij zit in Brakel (schrijf ik het goed ?) en dat is de meest oostelijk vooruitgeschoven post van het belgische leger. Dus bijna op de tenen van de Oostduitsers. Hij smeekt regelmatig om post. Wie wil hem dat genoegen doen en hem enige woordjes schrijven? De brief mag portvrij verstuurd worden! Profiteer ervan. Het adres:

Brig.KROO Dewachter Marc
85/27438
43 A Staf By(K 117)
SPB 37
4090 BSD

abonnement? 

De redaksie wordt links en rechts herhaaldelijk aan haar oren getrokken en op de tenen getrapt, omdat sommige abonnementen wél betaald hebben, maar al lang geen ‘t Zweertdanserke meer hebben gezien of door anderen, die sommige nummers missen...

Wij gaan dat allemaal terug op punt stellen en diegenen, die een abonnement betaald hebben kunnen gerust zijn, zij krijgen de komende jaargang in hun bus! Hun abonnement wordt beschouwd door te lopen tot september 1986. Dat is één.

Wie nummers heeft die ontbreken in zijn kolleksie kan die uiteraard krijgen in de mate, dat zij nog aanwezig zijn. Maar doe hiervoor aub het volgende: schrijf de ontbrekende nummers op een briefje met uw naam en adres en binnen de kortste keren vindt ge ze in uw bus... Tevreden? Dat was dan twee.

ons boek

De reaksies op ons boek zijn ongemeen gunstig. Algemeen wordt het als een prachtboek gewaardeerd en meer dan eens klinkt er een licht jaloerse ondertoon mee. Dat het een prachtig ding is vinden wijzelf ook. Daarvoor is voor een groot deel An Bruloot met haar prachtige foto's verantwoordelijk, maar ook de drukkerij Vaessen die zorgde voor een onberispelijke druk en die met Renaat zwoegde aan de lay-out moet vernoemd.

Graag zagen wij evenwel wat steun van de zwaarddansers en sympatisanten. Onze financiering is namelijk zo, dat wij in korte termijn toch wat geld zouden moeten likide maken, wil de onderneming gezond blijven. Daarom: de feestdagen zijn op komst. Bezorg uw familieleden een geschenk met een persoonlijk tintje: gijzelf in een boek! Stuur een fotoboek naar uw buitenlandse vrienden. Echt, ge helpt ons daarmee verschrikkelijk! Wij zouden graag zien, dat iedere zwaarddansers de verkoop van vijf exemplaren op zich nam. Dat helpt ons uit de ergste financiële nood. Ge kent toch de prijs? 300 frankskens voor onze leden (ook als het door de betreffende persoon wordt aangekocht als geschenk) en 400 fr voor de verkoop aan buitenstaanders.

Een enige gelegenheid om te laten, zien, dat ook gij wilt meewerken !!!

laatste loodjes

Ziedet wel, dat wij nog wat vergeten zijn! Dat zat er trouwens dik in en meer dan waarschijnlijk is er nog wel iets in de vergeethoek geraakt. § 29 juni kwam Lieve mee muziek maken bij Gina en Frank Van den Hof. Wat een vreugde om het meisje! Proficiat voor nummer drie! § Tijdens de vakantiemaanden overleed plots de vader van Jan Michiels. Wij bieden Jan en zijn familie onze deelneming aan bij dit pijnlijk verlies. § Op een ander front: er bestaat een redelijke kans, dat wij mei/juni 1986 op een week-end uitstapje naar Duinkerken kunnen rekenen, met optreden van én zwaarddans én het overige § In april dan weer zoeken wij nog eens het Verdronken Land van Saaftinge in te trekken. Wie heeft er schrik van slijk, wind, regen en nog van die onprettige dingen? § De dinsdagen beginnen als een trein te lopen: wij kunnen nu reeds rekenen op een paar of acht, maar hopen dat dit aantal nog verder zal aangroeien. Goede en entoeziaste dansers zijn altijd welkom...§ Tot hier dan maar voor deze keer, want anders komt dit tweede 't Zweertdanserke ook alweer na datum uit !!!


REDAKTIE: Renaat Van Craenenbroeck
Vleminckveld 29 - 2000 Antwerpen
Tel. (031)33 61 48


de dansgroep - de zwaarddans - Renaat Van Craenenbroeck

inhoudstafel - hoofdmenu