nieuwe reeks

Wel, wij zijn er weer! Met nieuwe moed en vastbesloten de draad terug op te nemen en 't Zweertdanserke regelmatig terug onder uw ogen te brengen. Het laatste nummer ... ? 61, beste lezer, 61 van november 1984... Gestart in mei 1979, als onderdeel van de viering van ons tweede lustrum, hebben wij het bijna zes jaar lang volgehouden. Begin dit jaar werd de achterstand te groot, zodat wij tenslotte besloten maar eens een rustperiode te pakken en op een nieuwe manier van start te gaan. Vandaar het eerste nummer van de nieuwe reeks van ‘t Zweertdanserke! De jaarperiode zal dus voortaan lopen van de maand september als eerste nummer tot en met hetdubbelnummer voor de vakantieperiode van juli/augustus. Vroeger liep dit van mei tot april, wat wel wat moeilijkheden meebracht met de inning van de abonnementsgelden. Wij hopen, dat dit nu eenvoudiger wordt: de oefenstonden starten gewoonlijk in de maand november met het fameuze koppentellen. Een prima gelegenheid om achterstallige betalers bij de kraag en de lurven te grijpen. Maar misschien gaan wij ook een jaarlijks lidgeld vragen (er zijn altijd maar méér onkosten te dekken) en is de prijs van het abonnement daarin begrepen. Moesten wij vroeger op school leren van "Een nieuwe lente, een nieuw geluid" voor ons is het met dit nummer:"Een nieuwe herfst, een oud vertrouwd geluid".

15 september

En zo zitten wij dan meteen maar weer in de problematiek. Drieëntwintig zwaarddansers telt dansgroep Lange Wapper en wanneer wij dan uitgenodigd worden op een buitenlands festival krijgen wij geen voldoende aantal dansers bijeen... Of erger nog, bij de herhalingen vorig jaar kwamen wij af en toe amper aan het nodige aantal dansers en dan één keer zelfs eerst na behoorlijk te hebben moeten wachten...

Daar zit dus iets scheef!!! En het wordt behoorlijk tijd, dat wij daarover eens ernstig praten! Daarom verwachten wij alle zwaarddansers (geen kandidaat-zwaarddansers) op zondag 15 september om 16.00 uur stipt in het gewone lokaal van de Aalmoezeniers- straat 66 om samen eens één en ander recht te zetten.

Waar gaat het precies over?

Wel, primo, zoals het altijd gaat bij zaken, die een tijd behoorlijk lopen, zakt op een bepaald moment het entoeziasme. Vooral zij die langere tijd meedoen, zijn er van overtuigd, dat zij op een oefenstonde nog weinig kunnen opsteken. Wie verstandiger is, weet, dat het tegendeel waar is en dat, zonder regelmatig oefenen en korrigeren er in de uitwerking van om het even wat een zekere roetine sluipt, die afbreuk doet aan de netheid van de details en de afwerking van het geheel. Daarom moeten wij van dit jaar af eisen, dat de dansers tenminste voltijds (van 16.00 tot 18.00 uur) aanwezig zijn op iedere voor hen bestemde oefenstonde. Het gaat niet op, dat er dansers zijn, die amper de helft van de oefenstonden meemaken en die op die oefenstonden dan nog heel dikwijls een ferm stuk te laat komen of er vroeger van ondermuizen ... Kunt ge dat niet waarmaken? O.K. zeg het ons dan en wij blijven de beste vrienden, maar geven liever uw plaats in de zwaarddans aan iemand anders, die voor de groep een grotere steun betekent... En als ge het ons niet vertelt en uw neus te weinig laat zien, dat zuilen wij, beste vrienden blijvend, u voor volgend jaar bedanken en u vervangen door iemand die op andere momenten ook nog aktief is in de groep...

Dat is één punt waar wij eens willen over praten. Een tweede punt is, dat wij drieëntwintig zwaarddansers rijk zijn en dat wij op andere aktiviteiten van de groep, deze mensen weinig of helemaal niet ontmoeten. Een groep in de groep? O, ik weet wel, wij hebben in onze grootmoedigheid en om te bewijzen, dat wij bewust openstaan voor ieder die in dans geïnteresseerd is, toegelaten dat dansers uit andere groepen onze rangen kwamen versterken en dat heeft altijd fijn gewerkt. Alleen, hebben wij als dansgroep Lange Wapper weinig aan deze mensen. Niet alleen zien wij hem enkel en alleen met de herhalingen van de zwaarddans, maar meestal kunnen zij ook niet met ons mee op reis, omdat ze met de eigen groep weg moeten en nu eenmaal maar over een beperkt aantal verlofdagen beschikken.

Nu zou ook dat weer niet zo erg zijn, moesten die dansers slechts in een zeer beperkt aantal in onze rangen voorkomen; maar er zijn er steeds meer en van de vier nieuwe kandidaten, die zich dit jaar hebben aangemeld, zijn er zeker twee, misschien wel drie, die elders dansen...

Vervelend wordt het dan op een bepaald moment, dat wanneer een nieuw Lange-Wapper- lid mee wil dansen, hij op de wachtlijst komt te staan: omdat wij aan het maximum overeengekomen aantal van 24 zitten!

Het bovenstaande geldt in uitbreiding ook voor tal van zwaarddansers, die in geen enkele groep meer dansen. Zij zouden eens moeten overdenken, dat een zwaarddans zonder achtergrond, met andere woorden: de steun van een goed funktionerende dansgroep, weinig kans op overleven biedt. De zwaarddans is gegroeid uit het goed funktioneren van Lange Wapper in de periode kort voor de jaren 1970. Nog zijn er mensen, die een flink stuk werk in de groep willen steken. Maar er is verdomme belangstelling en medewerking en medeleven van ook de zwaarddansers nodig. Het is gewoon schandalig dat als wij een bal van de nar inrichten amper één vijfde van de zwaarddansers zich de moeite getroost om daar aanwezig te zijn. Dat bal is nochtans uit hun midden gegroeid. En dat het er plezant toegaat kunnen u de 142 aanwezigen van verleden jaar vertellen. Die aanwezigen waren dan ten overstaan van de groep, praktisch allemaal "vreemdelingen"!

Zo werden wij dit jaar uitgenodigd naar Sidmouth: het belangrijkste Engelse festival. Men wil én de zwaarddans en de dansgroep. De dansgroep is paraat: een aantal meisjes bespreken hun vakantie (ook jongens) en dan blijkt, dat van 23 zwaarddansers er zich slechts acht (één derde!) kunnen of willen vrijmaken. Gevolg: de geplande vakantie van een aantal mensen valt in het water...

Neen, mannen, daar zit iets scheef en dat is punt twee dat wij moeten doorpraten.

Punt drie dat wij eens zouden willen bespreken is de kwestie van een jaarlijkse bijdrage. Met het oog op de hiervoren behandelde punten is dit iets wat zich eigenlijk opdringt. De kosten van de zwaarddans worden nu gelegd op anderen... (lokaal,verlichting, stook en dergelijke fratsen). Wij zouden het abonnementsgeld van 't Zweertdanserke er kunnen insteken. En niet vergeten, willen wij volgend onze Tsjechische kollegas dan toch eindelijk in ons midden hebben, dan hebben wij ook wel wat kasvulling nodig...

Punt vier is van een heel andere aard. Van het Centrum voor Volkskunst uit Sint-Niklaas ontvingen wij de vraag om als traditioneel team op te treden bij een colloquium, dat georganiseerd wordt naar aanleiding van het verschijnen van het boek Zwaarddansen in Vlaanderen van de hand van wijlen Dr. Eugeen Verstraete. Het is de vurige wens van de Dr. E.Verstraete geweest, dat zijn studie, ooit in druk mocht verschijnen. Helaas is dit slechts gerealiseerd na zijn dood. Onze kollegas van Sint-Niklaas hebben zich daar achtergezet. Dr E.Verstraete ligt aan de bazis van het onderzoek over het voorkomen van de zwaarddans- in onze gewesten. Wij bespreken het boek zohaast wij het zelf hebben kunnen inzien.

Volgens onze regels moeten wij dit toch even bespreken, (het optreden nb!)

Misschien zijn er nog andere punten te bespreken. Hebt ge zo iets in uwen kop, bel dan even met Renaat (233 61 48 of 238 20 54)... OK?

wanneer?

Al nagekeken? Pasen valt schrikkelijk vroeg! ! ! Nog in de maand maart: de dertigste om precies te zijn. Dat maakt, dat wij op 9 maart Halfvasten vieren. Dat is dus al met al één van de vroegste keren,dat wij de beentjes uitslaan. In 1978 waren wij er nog vroeger bij: 5 maart; ook in 1970 was het eerder: 8 maart en in 1975 was op precies dezelfde dag dat wij over de zwaarden dansten. Bereid er u dus op voor, dat het mogelijk nog bitter koud zal zijn.

En weet ge nog het hoeveelste opeenvolgende jaar het in 1986 zal zijn? Ja, nummer zeventien. En door het ontbreken van Piet Bombeke op nummer 16, hebben nog maar twee man de kans ze alle mee te maken: Renaat Van Craenenbroeck en Ludo Wellens, die ze allemaal, van het eerste uur af, hebben meegemaakt. Renaat altijd als danser, Ludo aanvankelijk als danser en later als (bijna) onmisbare muzikant...

nú noteren!

Hang ze op het twalet; schrijf ze op uwen bil; doe er mee wat ge wilt, maar,zorg, dat ge ze niet vergeet! Hier gaan de enige en echte herhalingen van de zwaarddans voor het werkjaar 1986:

prélude               :    15 september 1985 s

koppen tellen      :    1 november 1985

                              17 november 1985

                              8 december 1985

                              19 Januari 1986

                              16 februari 1986

                              2 maart 1986

 

telkens, met uitzondering van 1 november, wat een vrijdag is, op zondagnamiddag van 16.00 tot 18.00 uur in het lokaal Aalmoezeniersstraat 66 te Antwerpen.

Noteer daarbij in één adem, dat ge zaterdag 5 oktober vrijhoudt om eventueel op te treden te Sint-Niklaas bij de voorstelling van het boek over Zwaarddansen in Vlaanderen.(in de loop van de namiddag)

bal van de nar

Hét bal der volkse ballen gaat door op 12 oktober 1985. Altijd in dezelfde zaal, aan de voet van de, Ossendrechtse kerktoren. De datum kunt ge niet vergeten: het is de dag voor de verkiezingen ! ! ! Niet gevreesd daarom: om 01.00 uur 's nachts gaat den blok er op en stoppen wij de muziek, zodat gij tegen twee uur in uw beddeke kunt liggen. Tenzij ge verkiest door te zakken... Wie er ten dans speelt? Alvast het orgel, Modest misschien ?, een groepje uit Duinkerken (Frans-Vlaanderen), en vast en zeker een hele boel muzikanten, uit heel het Vlaamse land.

Eén dringende vraag: kan er ons iemand een geluidsinstallatie bezorgen aan een schappelijke huurprijs ???

op dinsdagen

Vanaf 3 september wordt er in het lokaal Aalmoezertiersstraat 66 elke dinsdag duchtig gedanst. Van 8.15 tot 9.15 uur wordt onder de kundige leiding van Renaat gewerkt aan de verbetering van onze individuele en paardanstechniek. En geloof me vrij: de meeste van ons hebben het hard nodig. Verleden jaar hebben wij met een vrij talrijke groep een eerste jaar kunnen .werken en met zichtbaar rezultaat! Wij gaan verder. Iedereen is welkom, mits op tijd te komen. De inleidende oefeningen zijn minstens even belangrijk als wat volgt...

Kosten: tot aan het kerstverlof: 500 bef.

en verders

Natuurlijk dansen wij ook nog vrijdags: van 20.30 tot 22.30 uur. Altijd met levendige muziek. En 31 oktober gaan wij naar de Ijslandsuite in.de Arenbergschouwburg. Zin om mee te gaan? Zin misschien ook om op te treden. Wij denker er aan een goede demonstratiegroep op te richten in het Antwerpse. Wie wil meewerken: Renaat bellen!


 REDAKTIE: Renaat Van Craenenbroeck
Vleminckveld 29 - 2000 Antwerpen
Tel. (031)33 61 48


de dansgroep - de zwaarddans - Renaat Van Craenenbroeck

inhoudstafel - hoofdmenu