verslag

Zoals in 't vorige 't Zw meegedeeld hebben wij een 'bestuur' opgericht. Dat kwam voor de eerste keer tesaam op 6 oktober. Het ligt in de bedoeling in 't Zw verslag uit te brengen van de belangrijkste besproken punten. Daarom werd de redaktie eerst en vooral aangemaand 't Zw voortaan tijdig te laten verschijnen. Waarvan nota genomen. Wij zijn volop bezig met tijdig te worden en wij zullen proberen het nog vol te houden ook. Na zo'n kleine vijftig (ja,ja!) nummers hebben wij toch al een zekere roetine.

Hier gaan wij dan voor het allereerste (beknopt) verslag

- Vooreerst werd klaar en duidelijk uiteengezet, dat wij van de bestuursleden werk verwachten: geen eindeloze debatten over alles en nog wat. Neen, gewoon: pozitief meewerken, aktief mee de takenverdeling op zich nemen, zodat Lange Wapper vlotter en beter geleid wordt.
Daarvoor verwachten wij tussen haakjes ook uw medewerking: deel uw negatieve of pozitieve kritiek over hetgeen er ingericht wordt mee aan wie deel uitmaakt van dit bestuur; deel suggesties mee voor nieuwe aktiviteiten, die u interesseren. Werk mee!!!
- De vijfling van het bestuur (Mark Brijs, Dirk Gerené, Erwin Leys, Renaat Van Craenenbroeck, Lieve Van Velthoven voor wie het niet moest weten) beslist als nummer zes Anni Hermans - Van de Velde op te nemen, die de taak toebedacht krijgt van groepssekretaresse. Taak, waarvoor zij zekers de nodige kwaliteiten heeft. 
- Betreffende de komende aktiviteiten worden de taakverdelingen besproken van volgende initiatieven:
- BAL VAN DE NAR op 8 oktober te Ossendrecht. Verantwoordelijke: Renaat Van Craenenbroeck - tel. 233.61.48.
Er zal dit jaar aan iedereen een bijdrage (80 Fr) gevraagd worden. De (spelende) muzikanten wordt drank aangeboden (bonnetjes) als vergoeding.
- SINT-NIKLAASFEEST op zondag 11 december in de Aalmoezeniersstraat 66. Verantwoordelijke organizatie: Lieve Van Velthoven - tel. 238 11 41.
Poppenkast - zang, spel, dans - koffiekoeken, sjokollatte koffe.
-

Volgen er een hele reeks voorstellen, waarvan wij hier de belangrijkste aansnijden
Organizatie van 1 wandeling (of fietstocht) per maand. Bedoeling is de leden van de groep dichter bij elkaar te brengen. Het zint bepaalde bestuursleden niet, dat én de zwaarddansersgroep én de optredensploeg én de vrijdagse bezoekers weinig kontakt met elkaar hebben, zodat er zowat drie groepjes in één (drievuldigheid?) bestaan. Zij willen op die manier daaraan iets verhelpen. Vanzelfsprekend verwachten zij dus uw belangstelling én deelname aan de geplande aktiviteiten. 
Mark Brijs neemt de organizatie van de uitstapjes ter hand - tel.: 235.46.48. Aktiviteiten voorzien op volgende data:

20 november: wandeling omgeving Bouwel 
15 januari : wandeling omgeving Schilde
-

Er wordt gevraagd, dat er elke week, bij de vrijdagse bijeenkomst, één dans(je) zou aangeleerd worden. Dat zal dan gebeuren na de pauze van 21.30 u. Renaat wordt daar vanzelfsprekend mee belast

- Er wordt een groter technisch kunnen gevraagd van de dansers en danseressen Renaat, die de 'artiestieke leiding' opeist, licht toe, dat hij het momenteel als volgt ziet: enerzijds oefenen wij spelreeksen in. Hiermee bedoelt hij reeksen met streekeigen en (over het algemeen) gemakkelijke dansen. Dit moet toelaten, zonder al te veel moeilijkheden, te voorzien in de vervanging van een danser of danseres. Deze reeksen zijn ook 'rekbaar', wat het aantal deelnemers betreft: zo kan het reekske met de Kadril van Boortmeerbeek in geval van nood gedanst met slechts 4 paar, maar kan het ook uitgebreid tot 8 paar of meer. Ook de mezenvangersreeks wordt zo opgevat. De optredensploeg zou bijeenkomen maandag om de 14 dagen (start 7 november) - in principe om 20.30h.(wijziging mogelijk i.v.m. werkomstandigheden.)
Op de maandag daartussen (start 14 november) wordt met wie tijd en zin heeft gewerkt aan technisch moeilijke dingen, in casu onze fameuze dansen op 19de eeuwse muziek: mazurka's, schottisches, polka's, walsen. Hier staat enerzijds een heel programma nieuwe kreatie op stapel, anderzijds individueel werk.
Wie belangstelling heeft kontakteert best Renaat Van Craenenbroeck - tel. 233 61 48. Overigens heeft al dit gedans geen invloed op de zwaarddansoefenstonden, waarvan wij de data al den wereld verkondden in een vorig 't Zw.
- Gezien wij op deze maandagse oefenstonden toch ook kosten hebben (verwarming, licht, etc...) wordt er voorgesteld een bijdrage van 20 fr te vragen. Wie dit finansieel moeilijk moest liggen, vertrouwt dit toe aan Lieve Van Velthoven, onze penningmeesteres, die daar gewillig rekening mee wil houden.
- Zo terzijde werd er opgemerkt - of beter nog: kwam aan het licht - dat Lange Wapper sedert februari van dit jaar 25 jaar bestaat! En toen zijn wij aan het fantazeren gegaan, want eerst en vooral is er het feit, dat Lange-Wappers van lang geleden al eens gevraagd hadden om een ontmoeting van oud-leden te organizeren. Verder is er de noodzaak, nu wij weer aan het optreden geslagen zijn, ouders en simpatizanten eens te laten zien wat wij naast de zwaarddans nog kunnen brengen (zij zijn er heilig van overtuigd, dat alles zich zowat beperkt tot pinten pakken...). En dan is er nog het feit dat de ex-kursisten van Renaat's stages (die elkaar gewoonlijk treffen in de maand november) ook eens graag naar Antwerpen zouden komen. Toen dachten wij deze drie dingen aan elkaar te koppelen: een fantastiese periode lijkt ons 1 tot 4 november 1984. 1 November valt namelijk op een donderdag, zodat er een uitzonderlijk lang brugweekeinde voor de deur staat! Gezien het gebrek aan tijd wordt verdere bespreking naar een volgende vergadering verschoven.
- Wat Malton betreft zal getracht worden om een subsidie los te krijgen. Daarenboven krijgt Renaat de opdracht Trevor Stone te kontakteren teneinde het verblijf ter plaatse goedkoper te organizeren.

 

uit de familie

Roby en Odile Cloos - Meynen (onze filmers!) vierden op 31 oktober 1983 de geboorte van hun eersteling Tom. Profisiat! En ik hoor hier achter mijn rug de opmerking "Natuurlijk, van zo'n fans kunnen we moeilijk een dochter verwachten!"

 

bal 3

Mark Van Orshoven heeft zijn derde Bal van de Nar gehad. 8 oktober liep het zaaltje te Ossendrecht weer vol om er te dansen op de tonen van het Decap-orgel en de muziek van de muzikanten, die zowat van overal gekomen waren. Dat gold trouwens ook voor de dansers. Wij konden er simpatizanten uit Leidschendam en Nijmegen, uit Laroche en Rixensart, uit Luigne bij Moeskroen en van overal in het vlaamse land begroeten. Op dansgebied werd het een sukses: geen moment was de dansvloer onderbezet! En dat wil toch wat zeggen. Bij de muzikanten noteerden wij met plezier Johan Merckx (met de trompet), Edmond Van Dommelen, Johan Carrijn, Claudine Goche en een heel stel anderen, waarvan ofwel de naam mij nu niet te binnen schiet, of wier naam voor mij een grote onbekende is. Ik merk plots, dat ik vergeten ben de toets 'vet' uit te schakelen: Met dit derde bal lijkt het feest voorgoed zijn plaats te hebben verdiend. Mark verwacht u dan ook zonder fout op nummer 4, waarvan de datum reeds is vastgespijkerd op zaterdag 13 oktober 1984

Een schoonheidsvlekje misschien: graag hadden wij meer zwaarddansers en hun familie aanwezig gezien. Volgend jaar dan maar?

Het kersvers bestuur kreeg de gelegenheid zich te bewijzen: Mark Brijs en Dirk Gerené zorgden voor een (iets) betere geluidsverzorging en Lieve Van Velthoven zorgde voor de schranserij. Verder dank aan alle helpende handen. En vooral aan de simpatieke Piet Van de Venne, die ons met genoegen volgend jaar terug verwacht

 

hulp

Een grote moeilijkheid bij de hierboven genoemde bijeenkomst van oud-Lange-Wappers is het kontakteren van de betreffende personen. Er zijn op die 25 jaar naar schatting zo'n 500 mensen de revue gepasseerd. Met een heel klein deeltje daarvan hebben wij nog eens af en toe kontakt. Van velen herinneren wij ons met veel moeite de naam... Wie helpt ons terug in kontakt te komen met deze verloren schapen? Bezorg ons hun adres (liefst aan Anni - tel. 322 23 35) of aan een van de overige bestiersleden. Bedankt op voorhand

speurtocht (19)

Wij duiken, na al dat gebabbel, nog even terug in de geschiedenis. Wij zijn aangekomen in het jaar 1439 en voor het eerst verlaten wij de kuststreek. Wij bevinden ons in Aalst. In de stadsrekening van dat jaar vinden wij liefst maar twee posten waarin sprake is over zwaarden en dansen. Wij noemen de begrippen apart, omdat ook in de teksten er als dusdanig over gesproken wordt. Belangrijk: het woord dansen is er plots! Niet meer spelen met zwaarden, maar overduidelijk dansen, al staat er niet zo duidelijk dat bij dit dansen de zwaarden gebezigd werden. Maar daar hebben wij het volgende keer wel over. Laat ons eerst de teksten eens ronder de loepe nemen. En wij beginnen dan met de tekst die in de rekening eerst na de andere komt, om de doodeenvoudige reden, dat hij de oudste is. Beide teksten zijn inderdaad te vinden in twee verschillende rubrieken. Dit is de afbeelding van de oudste tekst:

 (Rijksarchief Brussel - Rekenkamer 31 437 - folio 81 - recto - nr 5. )

Omgezet in voor de meesten leesbaar schrift staat er:

Den vi ste dach van sporcle qua(m) taelst
de bastaert van ghystelle met vele gheselle
(n)
en
(de) speelden op de marct een suverlic spel
met zweerd
(en) met dansse en(de) andersins
hemlied
(en) ghescinct ij kanne(n) wyns te x s(chellingen)
den stoop comt                         xxxv s
(chellingen)

In de rand vinden wij nog een erg interessante bemerking in de franse taal: 

II semble aux commiss(aires) // q(ue) ches presens ne // se
doivent point // faire durant // la provision de // mons
(eigneur)

Volgt dan nog een heel stuk geschrapte tekst, dat wij vruchteloos hebben proberen te ontcijferen.

Volgende keer bekijken wij de tekst nader.


REDAKTIE: Renaat Van Craenenbroeck
Vleminckveld 29 - 2000 Antwerpen
Tel. (031)33 61 48


de dansgroep - de zwaarddans - Renaat Van Craenenbroeck

inhoudstafel - hoofdmenu