uit de familie

is het om ons vijfentwintigste nummer te vieren, dat wij zo'n rijke kinderoogst kunnen melden? Vreugde bij liefst maar drie families!

Roel Westers opent de skoor: hij is dé zwaarddanser die Mon en Liesbeth ons beloofd hadden. 22 juli liet hij van zich horen. Nadja Westers is zijn meter: hij kan dus moeilijk naast de zwaarddans!

Een koerske werd het dan tussen de families Van Loon en Michiels. Winnaar werd Wim Van Loon, - jongens lopen blijkbaar iets rapper - , die 26 augustus zijn babbel voegde bij deze van zijn broer Joris en zijn zus Greet. Naar het schijnt heeft Joris al de eerste lessen aan zijn nieuwbakken broertje gegeven om de zwaarddans naar behoren te kunnen meedansen.

De meisjes hebben - als naar gewoonte - het laatste woord. Goedele heet de eersteling van Veerle en Jan Michiels. Zij liet van zich horen op 28 augustus.

Proficiat Liesbeth, Mon, Lieve, Leo, Veerle, Jan, broerkes en zusterkes. Wij hopen u allemaal binnenkort te ontmoeten, om samen plezier te maken ...

archief

Nog was de inkt van nummer 23 niet helemaal droog, of reeds kreeg Mark de eerste foto's toegestoken uit het jaar 1972. Wis Claes had daarvoor gezorgd. Intussen hebben wij ontdekt, dat ook 1974 zeer armzalig bedeeld is. Wie helpt ons aan foto's uit 1974? Dia's zijn ook welkom. En voor wie ze niet graag afstaat: wij zorgen er voor dat ze op foto gezet worden - uiteraard op onze kosten! Help eens mee!

speurtocht t (12)

De volgende tekst, ons bekend, wordt gewoonlijk 1409 gedateerd. Hij komt voor in de rekeningen van Gistel. Het te Brussel in het Rijksarchief bewaarde eksemplaar is erg door vocht beschadigd. De tekst zelf is ook niet bepaald interessant: hij brengt geen nieuwe elementen naar voren. Laat ons hem eerst even afdrukken:

RAB Rekenkamer 35213 - folio 9 - verso - nummer 4.

(De ghesellen) die metten zwerde speelden in hoosschede .vj. p. 

De eerste twee woorden werden met potlood aangevuld: de oorspronkelijke tekst is verdwenen. Voor het eerst (?) aangehaald door Edmond van der Straeten in zijn Théátre villageois (1881 deel II - pag. 98.

De juiste datering is moeilijk. Het eerste blad van de rekening is dermate door het water beschadigd, dat begin- en einddatum onleesbaar zijn. Met potlood is later de begindatum genoteerd 05.03.1409 (n. st). Door van der Straeten opgegeven als 15 03 1409 (n.st.). De plaatsing van de tekst als derde laatste van een rubriek, doet vermoeden, dat de vermelde gebeurtenis zich afspeelde in het voorjaar van 1410. Nochtans is hiervoor geen enkel bewijs aan te voeren. De omringende teksten bevatten inderdaad evenmin een datumaanwijzing.

Wanneer Dr. Eugeen Verstraete in De Speelman (nr 23-24 - pag. 13) dan ook schrijft: " van de vermeldingen waarvan we precies weten op welk tijdstip ze slaan, verwijzen al de oudste naar de Sprokkel- en Lentemaand: .... Gistel (1409)..." dan kunnen wij hem niet bijtreden. Blijkbaar heeft hij de door van der Straeten opgegeven begindatum van de rekening aanzien als de datum van de gebeurtenis zelve.

Wij willen hier ook even aanstippen, dat de door Edmond van der Straeten weergegeven tekst niet korrekt is, of althans niet overeenkomt met de tekst in de rekening op het Rijksarchief. Zo leest van der Straeten "zweirde" in plaats van "zwerde", wat niet belangrijk is. Maar verder vermeld hij als betaling XI schellingen, daar waar in de tekst duidelijk vj, dus zes staat. Deze verkeerde lezing bracht Dr. Eugeen Verstraete in De Speelman nr 17 (p.12) er toe de mogelijkheid te opperen, dat 11 dansers (of 10 + 1) deelnamen, wat hij dan in verband brengt met het aantal deelnemers op de Breugelplaat, dat ook 11 bedraagt (en waarvan het aantal dansers in de Antwerpse zwaarddans is afgeleid). Zoals uit de juiste lezing blijkt, heeft deze veronderstelling geen zin.

De tekstanalyse is vlug afgehandeld. 

De aanvang laten wij buiten beschouwing, gezien wij de originele tekst niet kennen. 

"die metten zwerde speelden": wij verwijzen nogmaals naar het voorbehoud, dat wij reeds eerder maakten, in verband met de interpretatie van deze uitdrukking in de richting van de reizwaarddans. Dit probleem hebben wij uitvoerig besproken in 't Zw 10. Even willen wij de aandacht nog vestigen op het gebruik van het enkelvoud: zwerd(e), daar waar alle vorige teksten spreken van"met zwerden". Wij geloven nochtans niet, dat hieraan veel belang moet gehecht worden. 

"in hoosschede": als gunst; weerom het idee van de omhaling.

Zoals eerder gezegd, een bizonder arme tekst. Geen woord over de herkomst van de dansers (dikwijls zeggen auteurs die de tekst aanhalen, dat de dansers uit de stad zelf afkomstig zijn. Maar dat blijkt niet uit de tekst, noch over de datum. Blijkbaar werden ze hier in geld vergoed, net als te Brugge.

Laat ons nog even het kaartje van vorige maal aanvullen. Wij blijven in de streek rond Brugge en Oostende. Er komt een wit bolletje (plaatsen van optreden) bij: Gistel. Even er aan herinneren, dat de zwarte bolletjes de plaatsen van herkomst aanduiden.

noteren

Het jaarlijkse"koppen tellen", heeft dit jaar plaats op 8 november 1981. Al wie er in 1982 hoopt bij te zijn moet die dag zijn neus laten zien op de eerste herhaling voor de zwaarddans. Er zullen weer een paar nieuwe gezichten bij zijn! 

wees erbij

 

om Markske te vieren! Tien narrenjaren heeft hij er op zitten en dat besloot hij te vieren met een groots bal. Hij nodigt u uit op zaterdag 10 oktober 1981 te Ossendrecht (Noord Brabant). Of dat ver is? Welnee! Het is liet eerste dorp de grens over, na Zandvliet achter je gelaten te hebben. Een dik halfuurtje met de wagen vanuit de middenstad. Best (snelst) rijdt je langs de ring, richting Breda. Neemt dan de afslag Bergen-op-Zoom. Deze richting blijven volgen tot het rondpunt, waar je de wijzers Zandvliet volgt. In Zandvliet-dorp aangekomen even naar links en dan de wegwijzer Nederland volgen. Zo ga je de grens over. Na een open vlakte, bereik je huizen. De eerste weg links (aan de nederlandse wegwijzer) brengt je naar het dorpscentrum. Aan de voet van de kerktoren vindt je dan de zaal Van de Venne, waar Mark je met open armen verwacht. Wij starten om 20.00 uur precies. En wij raden u aan op tijd te komen. Eerst en vooral, omdat wij beginnen op de tonen van het Decap-orgel, dat daar in al zijn glorie staat te pronken en dat voor ons inzet met wals, mazurka, one-step, fox-trot en noem maar op. Drie kwart uur lang. Maar ook, omdat er mogelijk héél véél volk zal zijn. En zo groot is de zaal niet! Theux komt, en Rixensart komt, en nog van her en der in het vlaamse land. Na het orgel komen onze eigen muzikanten aan de beurt, afgewisseld af en toe door het orgel en gastmuzikanten... Dit alles tot één uur doorlopend! Want dan is de vergunning afgelopen... en vliegen wij terug de grens over! Kom eens uit uw pijp en wees erbij! Vervoerproblemen? Bel dan of Wis Claes (38 67 69) of Mark Brijs (22 37 02) of Renaat (33 61 48). wij proberen te helpen!

en dit nog ...

Jongens, jongens, wat hebben wij toch weer een heleboel families met kleine kinderen. En het doet ons pijn aan het hart te zien, hoe moeilijk die mensen nog uit hun kot te krijgen zijn... Wij zouden daar wat willen aan doen! Wij plannen dus aktiviteiten waarop wij graag héél de familie zien - boelekes inkluis. Die akfiviteiten zijn dus ook, of zelfs heel speciaal voor u gepland. Kom dan eens uit uw kluis! En ga mee op wandeling (welja, met de vwatuur!) en kom eens een keertje vrijdag dansen. Je hebt het nodig!!!


REDAKTIE :  Renaat Van Craenenbroeck
Vleminckveld 29 - 2000 Antwerpen
Tel. (031)33 61 48


de dansgroep - de zwaarddans - Renaat Van Craenenbroeck

inhoudstafel - hoofdmenu