opletten!

En hiermee starten wij de derde jaargang van ons babbelblad.
Elf nummers beloven wij u, die - als het een beetje mee zit – min of meer op tijd zullen klaar komen! Maar voor wij aan het babbelen slaan, eerst even dit:

  1. wie zijn abonnementsgeld nog niet gestort heeft, grijpt onmiddellijk naar zijn overschrijvingsformulieren en stort 200 Bfr op rekening van R.Van Craenenbroeck, 2000 Antwerpen (rekeningnummer 320-0436041-96). Dit nummer is echt het laatste dat wij gratis rondzenden. En de kosten zijn te hoog om gratis abonnementen te verstrekken. Zoals eerder gezegd: zelfs de redaktie betaalt haar eigen abonnement!
  2. medewerking onder de vorm van artiekels, informatie, foto’s en zo meer is altijd hartelijk welkom.

 

uit de familie

Met de regelmaat van een klok blijven ze geboren worden: dit keer was het Sigrid, die als eersteling vreugde kwam brengen bij Mia en Herwig Bauweraerts op de 30ste meidag. Hartelijk proficiat, maar waar blijven die jongens?

maltan

Van Trevor Stone, de inrichter van het Longsword Dance Weekend ontvingen wij een financieel verslag met kommentaar. Financieel mag het weekend geslaagd heten, met een batig saldo van 70 pond. Batig saldo, dat hoofdzakelijk besteed wordt aan dokumentatie over de zwaarddansen. Over de deelnemers lichten wij volgende passage uit de brief:

"Judging by letters, comments and questionnaires most people seemed to enjoy the weekend. I certainly enjoyed it enough to plan another in 2 or 3 years time but I'd love to hear from 2 or 3 more people who would help with the planning and organisation.
We have already had the first team booking for the next event from the Belgians, who made such an impact on so many people.
They have also invited an English team over for their traditional day in March so we could see the start on an international exchange scheme for sword dancers."

Het door ons geplande bezoek, half augustus, aan Briançon leunt aan bij deze idee …
Het rapport spreekt verder tevredenheid over de lokale belangstelling (al vonden wij persoonlijk de opkomst in Malton eerder matig).
Gesignaleerd wordt dat de Britse TV de dinsdag nà het weekend om inlichtingen kwam vragen! Zoals ge ziet, niet alleen onze administratie werkt traag (zie verder) ...
Pozitief is de balans voor wat betreft de ingewonnen informatie.
Zo verkreeg men de namen van 3 dansers uit de jaren 1930, met de mogelijkheid tot het inwinnen van meer informatie. Ook kwamen een drietal oude foto's aan het licht.
Gestimuleerd door het weekend zouden teams in Saddleworth en Kirkbymoorside van start gaan.
Wij ontvingen ook drie foto's van ons optreden te Malton, die ondertussen door Mark Van Orshoven reeds in ons archief zijn opgenomen. Verschillende van ons namen daarenboven foto's van de andere teams. Foto's, die wij met genoegen zullen bezien.

 

traag

Op datum van 10 april 1981 ontvingen wij van de Stad Antwerpen een brief waarbij ons toestemming werd verleend tot het houden van een geldinzameling tijdens de uitvoering van de zwaarddans op 29 maart 1981 !!! Moet er geen zand zijn? Onze aanvraag dateerde van 27 februari ...

bedankingeskes

Eerst en vooral voor de vijf sjauffeurs, die bereidwillig hun wagen ter beschikking stelden: Piet Bombeke, Mark Brijs, Alex Leys, Renaat Van Craenenbroeck en Leo Van Loon.
Voor het volledig dansteam, dat er voor de gelegenheid als volgt uitzag: Piet Bombeke, Mark Brijs, Frank Claes, Mark Gerené, Jan Leys, Walter Schraeyen, Vince Stevenson, Herman Suetens, Renaat Van Craenenbroeck, Leo Van Loon en Mon Westers. Even stilstaan bij Vince Stevenson, die voor het eerst deelnam en er heel wat avondjes (samen met anderen) heeft moeten voor opofferen!
Voor de muzikanten: Gina Claessens (de enige lady in het gezelschap: moet Frank Van den Hof ons hiervoor nog niet een toernee?) Piet De Grijse, Erwin Leys (op de doedelzak), Frank Van den Hof en Jan Van Hecke.
Last, but not least: Mark Van Orshoven.
Wat denkt ge trouwens van volgend kompliment: "I enjoyed very much your dancing and especially your fooI; he is extremely good!"
Ons vertrouwelijk medegedeeld door een recent lid van The Jockey Morris Men (wie herinnert hen nog?).

pech

Ja, brutte pech hadden wij, dat iemand uit onze vlaamse volksdansmiddens zich erg negatief uitgelaten had tegenover de heer Matthews van de English Folk Dance and Song Society over onze zwaarddans.
Het kostte ons dan ook heel wat moeite de heer Matthews enigszins te overtuigen dat onze zwaarddans weliswaar een rekonstruktie is, maar toch steunt op traditionele gegevens van zwaarddansen uit onze gewesten of van aanverwante dansen. Een uitnodiging voor Albert Hall in Londen is ons hierdoor wellicht ontglipt ....

noteren !!!

5 september 1981 om 20.00 uur verwachten wij u allen in de Hopsaek. We draaien er enkele filmen over de uitvoeringen van de afgelopen jaren. Mogelijk zelfs de film over Malton! Verder schijnen wij dia's en Mark Van Orshoven brengt zijn archiefwerk mee.
Wie nog filmen of dia's heeft wordt trouwens hartelijk uitgenodigd deze die avond mee te brengen (liefst vooraf telefonisch verwittigen, ook al kan het zonder die verwittiging)

10 oktober 1981 verwachten wij u in Nederland: in Ossendrecht voor het fantastische BAL VAN DE NAR. Het bal opent om 20.00 uur op de tonen van het orgel en duurt tot 01.00 uur stipt. Als iedereen komt, die reeds toegezegd heeft, is de zaal te klein. Tot uit diep inWallonië en uit FransVlaanderen zullen ze komen afzakken. Wees dus op tijd. Wij rekenen op een speciale inspanning van de muzikanten ...

archief

Bedankt aan volgende begiftigers: Hugo Buyle, Martin Rijninck en Kaat Walsh-VanBouwel. Wij zoeken momenteel héél speciaal naar foto's uit de jaren 1972 (eierdansjaar) en 1973, want daar hebben wij zeer weinig materiaal van. Voor 1972 bijvoorbeeld bevinden er zich slechts vier foto's in het archief, waarvan u er drie vondt op de voorpagina van het vorige t Zweertdanserke.

 


redaksie: r. van craenenbroeck
Vleminckveld 29 - antwerpen
(031) 33 61 48


de dansgroep - de zwaarddans - Renaat Van Craenenbroeck

inhoudstafel - hoofdmenu