Historie

Op zoek naar stof voor deze site vond ik een nummer van 'Schottisj' - een driemaandelijkse bijlage aan 't zweertdanserke - van mei 1980.
Hierin schrijft Renaat Van Craenenbroeck over de 'Historie' van dansgroep Lange Wapper.
Hieronder vind U de volledige tekst waarbij ik nog wel even wil opmerken dat de 'Fik Van Velthoven' waarover verschillende keren sprake, de vader is van Lieve 'Tuur' Van Velthoven die nog steeds 'heel' aktief is in Lange Wapper.

En hoe lang bestaat Lange Wapper al? Die vraag krijgen wij met de regelmaat van een klok voorgeschoteld. Wij antwoorden dan vaagweg "1958. Van 1958 ...", wat inderdaad waar is. De bevestiging vonden wij in een dik, met linnen bekaft schrift, waarin de wederwaardigheden van het eerste Lange-Wapperbestaan tamelijk omstandig, maar nietszeggend, uit de doeken wordt gedaan.

Volkskunstgroep (zo noemden wij ons toen) Lange Wapper ontstond in het parochiale midden van Sint-Andries. In 1958 hadden meisjes en jongens van 18 en ouder het niet zo makkelijk om met elkaar in kontakt te komen. De eerste initiatieven kwamen op gang om daaraan te verhelpen. Daaronder de volksdans. Al is dat vlugger geschreven, dan bewerkstelligd! Want omdat wij in parochiale lokalen zouden dansen, was er ook pastorale toelating nodig. En in die jaren dacht men er bijvoorbeeld niet aan te dansen in de vastentijd!!! In die periode geen bals (tenzij met halfvasten), geen trouwfeest, enz... Nu was Sint-Andries in die periode een erg vooruitstrevende parochie, en zag men voor een volkskunst-dansgroep aarzelend door de vingers. En zo ... op 7 februari 1958 zijn er veertien aanwezigen op de eerste dansstonde. De parochie is vertegenwoordigd door Koenraad Vertongen (+). In Toon de Jonck hebben wij een raadgever gevonden. Toon was leider geweest van ‘De Schalmei’, een van de allereerste volksdansgroepen in het Vlaamse land. Dansleider was Fons Mertens. De Algemene leiding berustte toen al in handen van Renaat Van Craenenbnoeck en Lode Hermans was onze eerste speelman. Dansers: Frie Beye (de latere mevrouw Mertens), Rita en Veerle Coene, Godelieve Jacobs, Jeanne Swannet, Eva Vaessen (Van Craenenbroeck!), Etienne Canon, Herman Simons, Rob Van den Berge. Dat waren de grondleggers. Al vlug komen daar een paar namen bij, die nog lange tijd zullen meelopen, zoals bijvoorbeeld Walter Vertongen, Fons Van Roosbroeck, Eddy Schneiders, Herman Vaessen, en wellicht nog anderen, waarvan de naam niet geboekstaafd is!

Vrij vlug hadden wij een eigen blaadje: BAND. Nummer 1 verscheen reeds half maart 1958 en nummer 2 op 18 april van dat jaar. Er bestaan in het archief nog eksemplaren van, maar wij zwijgen er liever over. Het stond toen ook allemaal in zijn kinderschoenen, ja! Die eerste periode bracht ook wat wrijvingen mee. Niet in de groep, o nee, maan er bestonden in het Antwerpse nog andere groepen en sommigen van ons kwamen uit die groepen. En dat werd door hen minder goed verteerd... Gelukkig loste zich dat vrij vlug op, zodat wij op een gezonde bazis zelfstandig konden verder werken. Aan de oorsprong van Lange Wapper lag een dubbel idee: goed dansen en streekeigen dansen beoefenen. Laat ons eerlijk zijn en bekennen, dat wij voor beide doelstellingen praktisch vanaf nul moesten beginnen!

Een jonge groep heeft blijkbaar weinig schrik om naar buiten te treden. Zo ook Lange Wapper. Wij vinden het eerste optreden vermeld op 29 juni 1958 en wel op een parochiaal feest "Antwerpen’s Roem’. Als wij verder bladeren vinden wij al vlug een bekend geluid: op de oefenstonde van 11 juli 1958 zijn er jongens te veel! Ik geloof wel dat wij op dat punt een monopoliepozisie in ons landje bekleden! En dan te bedenken, dat er toen nog geen sprake was van een zwaarddans en dergelijke dingen meer!

Nog straffer: 25 juli 1958: Wegens gebrek aan meisjes: geen oefenstonde (als verontschuldiging voor de jongens: het was vakantieperiode!).

Ook toen werden er reeds dansen gekreëerd. Op 26 september 1958 lezen wij dat er gewerkt wordt aan het aanleren van een danskreatie van Fik Van Velthoven, die bedoeld is als kendans van de groep en daarom "De Lange Wapper" heet. Wij kennen hem niet meer: moeten dat eens bij Fik navragen…

In september duikt ook de naam op van Renaat Sel, ook een naam die geruime tijd zal meelopen.

Een tweede optreden op 4 oktober 1958. In het logboek: "Stormachtig (onverwacht) applaus. Er moet gebizeert worden!!! Lange Wapper doet het goed! Weet ge wat wij dansten? Kermisdans, een stuk Witte Sergeant en Stopgalop. Ja, wadde!

Het Iogboek is eerlijk. Bij een derde optreden staat klaar en duidelijk "Eerder gering sukses..."

Intussen heeft Fons Mertens zijn funktie als dansleider opgegeven en is hij op 14 november 1958 vervangen door Fik Van Velthoven. Andere namen duiken op: Henri Van Craenenbroeck, Renaat ‘s vader, die op de viool kwam spelen. Mark Vaessen ook, die toen al aan de bazis lag van een uitgave van kerstkaarten. Verkoop: ca 300 stuks. Opbrengst bijna 200 frank!

En zo loop 1958 ten einde. Jef Debois moet rond het jaareinde Lode Hermans zijn komen te vervangen als speelman. Daar is geen notiesie van gemaakt, maar wij vinden wel vermeld, dat hij er niet was op 20 maart 1959.

Begin 1959 hadden wij een vrij sterke groep met een aanwezigheid van 20 a 30 dansers per oefenstonde.

Laat ons deze bijdrage besluiten met te vermelden, dat wij een eerste feest gaven op 24 januari 1959. Een feest waarop wij een danstornooi uitschreven. Keere Weerom uit Antwerpen werd winnaar. Tweede werd Ortolaan uit Borsbeek. Derde Dulle Griet uit Gent en vierde Die Scone uit Brugge. Bij het lezen rijst de vraag wie was jury? Wij weten het niet meer; mogelijk duikt het nog ergens op uit de papieren …

 


de zwaarddans - 't zweertdanserke - Renaat Van Craenenbroeck

inhoudstafel - hoofdmenu